Skal bedre trafikksikkerheten langs fv. 24 i Nord-Odal

På en 2,6 kilometer lang strekning nordover fra Sand skal det bygges gang- og sykkelveg og breddeutvide fylkesveg 24.

Arbeidene starter i slutten av august og skal være ferdig våren 2023.

Foto over: Fra Sand og 2,6 kilometer nordover skal fylkesveg 24 breddeutvides samtidig som det bygges gang- og sykkelveg. Foto: googlemaps

Nordover fra Sand sentrum

Det er på strekningen fra innkjøringen til Sand sentrum og 2,6 kilometer nordover til Nell Gravlies veg det skal bygges gang- og sykkelveg og breddeutvide fylkesveg 24.

– Gang- og sykkelvegen får en bredde på 3 meter. Etter breddeutvidelsen vil fylkesveg 24 på hele strekningen ha en bredde på syv og en halv meter, forteller byggeleder Steinar Johansen i Innlandet fylkeskommune.

Med gang- og sykkelveg langs fylkesveg 24 og en bredere fylkesveg 24, vil fremkommeligheten og trafikksikkerheten bli bedre for alle trafikantgrupper.

– Vi er glade for at byggingen av denne gang- og sykkelvegen nå kan starte. Fysisk tilrettelegging slik som bygging av nye gang- og sykkelveger er det viktigste tiltaket for å nå målet om å få flere til å gå og sykle, sier Sjur Strand, fungerende leder av utvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.

På hele strekningen vil det også bli satt opp veglys.

Redusert fremkommelighet i anleggsperioden

I anleggsperioden fra august 2022 til våren 2023 vil det være redusert fremkommelighet for trafikantene på fylkesveg 24.

– Hastigheten vil være satt ned, og i perioder vil trafikken kunne bli lysregulert, fortsetter Johansen.

Han oppfordrer trafikantene til å kjøre etter henvisningene langs vegen.

– Dette er viktig for både egen og andres sikkerhet, sier Johansen avslutningsvis.

Det vil også være noe støy fra arbeidene for de som bor i nærområdet mens arbeidene pågår. Entreprenøren Veidekke vil i hovedsak jobbe på dagtid fra mandag til og med fredag.