Nullvisjonen

Stortinget vedtok i 2002 en Nullvisjon. Dette er en visjon om ingen drepte eller hardt skadde i veitrafikken.

Nullvisjonen er en klargjøring av at det er moralsk og etisk uakseptabelt at folk blir drept eller hardt skadd i trafikkulykker. I tillegg utgjør ulykkene en kostnad ved trafikksystemet som vi ikke kan godta, på tross av de fordelene vegtrafikken gir.

Nullvisjonen er altså både en etisk vegviser og en retningslinje for det videre trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Dette innebærer blant annet at transportsystemet, transportmidlene og regelverket for atferd skal utformes på en måte som fremmer trafikksikker atferd hos trafikantene, og i størst mulig grad medvirker til at menneskelige feilhandlinger ikke fører til alvorlige skader eller død.

De tre grunnpilarene i nullvisjonen

3_grunnpilarer_i_nullvisjonen_1

Etikk

  • Hvert menneske er unikt og uerstattelig
  • Tap av liv i trafikken er uakseptabelt

Ethvert menneske er unikt og uerstattelig. Vi kan ikke akseptere at et stort antall mennesker blir drept eller hardt skadd i trafikken hvert år.

Vitenskap

  • Kunnskap om menneskers tåleevne
  • Analyse av ulykker

Menneskets fysiske og mentale forutsetninger er kjent og skal ligge til grunn for utformingen av veisystemet. Kunnskapen om vår begrensede mestringsevne i trafikken og tåleevne i en kollisjon skal legge premissene for valg av løsninger og tiltak.

Veisystemet skal lede trafikantene til sikker affed og beskytte dem mot alvorlige konsekvenser av normale feilhandlinger.

De delte ansvaret - nullvisjonen
Close up of unrecognizable construction worker and foreman greeting at renovating apartment.

Ansvar

  • Myndighetenes utforming av trafikksystemet
  • Trafikantenes adferd

 

Trafikksikkerhet - et delt ansvar
Trafikantene, myndighetene og andre som kan påvirke trafikksikkerheten har et delt ansvar. Trafikantene har ansvar for sin egen atferd - de skal være aktsomme og unngå bevisste regelbrudd. Myndighetene har ansvar for å tilby et trafikksystem som tilrettelegger for mest mulig sikker atferd og beskytter mot alvorlige konsekvenser av normale feilhandlinger.

Kjøretøyprodusentene har ansvar for å utvikle og produsere trafikksikre kjøretøy. Andre aktører, som for eksempel politiet og ulike interesseorganisasjoner har også et ansvar for å bidre til at trafikksikkerheten blir best mulig.

imageedit_3_8536279298