21 personer omkom i trafikkulykker i mai. Ikke siden juli 2016 har så mange blitt drept i trafikken i løpet av en måned.

10 personer omkom i trafikken i mai.

10 personer omkom i trafikken i mai. 6 av disse døde på MC. Så langt i år er 38 personer omkommet på norske veier – tre flere enn på samme tid i fjor. 

Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.

6 av 10 omkomne i mai kjørte MC

Seks menn har så langt mistet livet i MC-ulykker i år, og en person ligger hardt skadet på sykehuset. Alle ulykkene skjedde i mai måned.

Det er oftest middelaldrende menn som omkommer på MC. Så langt i år er bildet annerledes. Fem av de seks som døde i mai var i alderen 16- 29 år.

– Vi har ingen å miste, men det oppleves ekstra tragisk når unge menn med hele livet foran seg dør i trafikken, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen. Disse har ikke fått opparbeidet seg den erfaringen man særlig trenger når man ferdes på MC.

– Vi er opptatt av kjøreglede og sikkerhet. De fleste motorsyklister er ikke først og fremst på veien for å komme frem, men fordi de gleder seg over å kjøre sykkel. Derfor er kjørereglene om å bruke blikket smart, tilpasse farten og å plassere seg klokt, så viktige. Det er med på å redde liv. Så jobber vi også kontinuerlig med å minimere skadene ved å sikre veiene og sideterrenget, sier Ranes.

Møteulykker tar flest liv

Møteulykker tar flest liv i trafikken. Halvparten av årets ulykker er møte mellom to kjøretøy.

– Det er lett å tro at en møteulykke er der den ene bilen prøver på en forbikjøring, sier Guro Ranes. Men det handler oftere om en uoppmerksom sjåfør som kommer litt for langt til venstre og over i motgående kjørebane. Det er en grunn til at vi sier at Å kjøre er det eneste du skal gjøre, sier hun, og understreker at å ha oppmerksomheten på veien er det viktigste vi gjør for trafikksikkerheten når vi nå går inn i sommermånedene.

Ingen dødsulykker i Nordland og Finnmark i år

Dødsulykkene fordeler seg relativt jevnt utover landet, men et lyspunkt er at det hittil i år ikke har omkommet noen i trafikken i Nordland og Finnmark.

Flest ulykker har det vært i Østfold, med fem omkomne. I Akershus, Buskerud, Møre og Romsdal er det fire omkomne i hvert fylke i år.

I Innlandet, Telemark og Vestland har tre omkommet i trafikken, mens det er to omkomne i henholdsvis Agder, Rogaland og Troms. En er omkommet i Vestfold ved utgangen av mai.

Dobbelt så mange drepte på fylkesveiene som på riksveiene hittil i år

Ulykkestallene bekymrer NAF. – Det er alvorlig at ulykkestallene er så høye, og at fylkesveiene er spesielt utsatt. Vi frykter at dårlig veistandard øker risikoen, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Hittil i år har 38 personer mistet livet i trafikkulykker. På samme tid i fjor var tallet 35, viser tall fra Statens vegvesen. Flertallet av de drepte, 20 personer, omkom i ulykker på fylkesveiene.  De fleste ulykkene med motorsykkel skjer også på fylkesvei.

Forfallet på fylkesveiene må fjernes

NAF mener en kraftig satsning på vedlikehold og utbedring av fylkesveiene er viktig for å få ned ulykkestallene. Riksrevisjonen har tidligere påpekt sammenhengen mellom dårlig veistandard og økt ulykkesrisiko.

– Dette er et kraftig varsko til politikerne som nå sitter og forhandler Nasjonal transportplan. Satsningen på fylkesveiene må styrkes. Vi frykter for flere ulykker og enda dårligere veistandard om ikke pengepotten økes betydelig, sier Handagard.

Stortinget forhandler nå om Nasjonal transportplan (NTP). I forslaget som er til behandling, ligger det inne en satsning på 1 milliard kroner i året de første seks årene og 1,6 milliarder de neste seks. Etter brudd i forhandlingene mellom regjeringen og SV hviler det nå et stort ansvar på Stortinget, mener NAF.

– Stortinget har et stort ansvar for å sikre et flertall som forplikter. Vi trenger bredt forankrede vedtak, ikke minst når det gjelder fylkesveiene. Det må ikke bli slik at NTP fortsatt blir en kamp om enkeltprosjekter og at det løftet som trengs på de mest ulykkesutsatte veiene uteblir, sier Handagard.

Dobbelt så høy risiko

Hun viser til at risikoen for alvorlige ulykker på fylkesveiene i dag er nær dobbelt så høy som på riksveiene. Det kommer frem i en rapport på trafikksikkerhetsutviklingen fra Statens vegvesen. Det vises også til at det er investert betydelig mer i trafikksikkerhet på riksveiene enn på fylkesveiene de siste årene.

– Regjeringen har snakket om å ta vare på veiene vi har i flere år, men har hittil kun økt bevilgningene til vedlikehold av riksvei.  De peker på at fylkene må ta ansvar for fylkesveiene, men da må de settes i stand til det. Det må Stortinget sikre nå, sier Handagard.         

Dårlig fylkesøkonomi

En rapport fra Rådgivende ingeniørers forening (RIF) fra 2023 slår fast at forfallet øker år for år. De beregner at det trengs 1-1,5 milliarder i året bare for å stanse forfallet.

– En milliard i året ikke er nok. Derfor har vi bedt Stortinget både øke den totale potten og å se på om midlene bør tildeles på en måte som gir bedre effekt, sier hun.

I forslaget til NTP er midlene til fylkesveiene ikke øremerket. Fylkene må derfor prioritere innenfor allerede stramme budsjetter. Til sammen sliter fylkene med et etterslep på vedlikehold på over 100 milliarder kroner.

Fjorårets ulykkestall er oppdaterte

31. mai kom endelige og offisielle tall på drepte og hardt skadde i trafikken fra SSB. Det var 110 som døde og 578 som ble hardt skadet i trafikken i 2023.

– Det er en nedgang i ulykkestallene, sier Guro Ranes, men vi er langt fra den kurven som tar oss mot etappemålet om maks 350 drepte og hardt skadde der maks 50 av dem er drepte i trafikken. Vi vet at det hjelper med kampanjearbeid, kontroll og sanksjoner og tiltak på veiene, sier hun. Vi jobber sammen med andre aktører med dette, og øker innsatsen der vi kan.

Bruk blikket, tilpass farten og plasser deg klokt!

Statens vegvesen leder «MC-dugnaden», som er et samarbeid mellom flere organisasjoner for å bedre MC- sikkerheten. MC-dugnaden har utarbeidet noen viktige kjøreregler:

Bruk blikket smart

  • Skaff deg overblikk – unngå overraskelser.
  • Søk blikkontakt.
  • Se dit du skal.
  • Se alltid etter en utvei.

Tilpass farten

  • Senk farten før svingen.
  • Rekker du å stoppe?
  • Velg en fart hvor du kan oppdages.

Plasser deg klokt

  • Gjør deg synlig – ikke gjem deg.
  • Skaff deg handlingsrom – foran, bak og sideveis.
  • Kjør tydelig – vært forutsigbar.