Ønsker lavere maksfart på veiene

Fartsgrenser på 90 kilometer i timen bør erstatte 110 kilometer i timen, mener NAF, Norges Bondelag, Naturvernforbundet og MDG.

Mens de tre førstnevnte organisasjonene ønsker dette ved bygging av nye veier, mener MDG at 90 kilometer i timen bør bli ny nasjonal maksgrense, skriver Dagsavisen.
Foto over: Mer av veimidlene må brukes på vedlikehold, mener NAF (Foto: NAF)

Nestleder i MDG, Arild Hermstad, tror en slik maksgrense er et velegnet virkemiddel for å svekke effekten av de høye prisene på bensin, diesel og strøm, blant annet som følge av krigen i Ukraina.

– En maksgrense på 90 kilometer i timen vil være et godt energisparingstiltak både for fossilbiler og elbiler, i tillegg til for tungtransporten. Det vil gi lavere drivstoff-forbruk og med det lavere regninger, sier Hermstad.

Mer til vedlikehold

Audhild Slapgård i Norges Bondelag er mer opptatt av selvforsyning.

– Firefeltsveier med fartsgrense 110 kilometer i timen krever et veldig stort beslag av våre næringsarealer matjord og skog. Reduseres fartsgrensa til 90 kilometer i timen, vil kravet til veibredde gå ned og man vil få en noe større fleksibilitet i å velge gunstige traséløsninger, påpeker hun.

Hvis nye veier bygges på denne måten, kan de bli langt billigere. Det kan frigjøre midler til høyst påkrevd vedlikehold av eksisterende veier, påpeker Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

– Etterslepet på 100 milliarder kroner i tillegg til manglende rassikring, gjør at folk føler seg utrygge på veien. Vi må ta vare på de vanlige veiene vi har, og det haster. Vi må flytte penger til vedlikehold, og da må man også flytte fra noe annet, argumenterer Ryste.

Etter dagens standard kan man bygge smal 4-felts motorvei med fartsgrense 110 km/t ned til så lave trafikkmengder som 6000 ÅDT (årsdøgntrafikk). Det er på disse veiene NAF mener det kan innføres en ny standard, men 2/3-felts vei og fartsgrense 90 km/t. På de mest trafikkerte veiene med trafikkmengde over 15 000 ÅDT mener NAF det fortsatt må bygges firefelts motorvei med 110 km/t, skriver NAF i en pressemelding.