Nye Veier vil ruste opp gammel E6 ved Lillehammer

Som del av at det bygges ny E6 fra Roterud til Storhove blir dagens E6 gjort om til fylkesvei. Sammen med omleggingen blir fylkesveien rustet opp med blant annet støyskjerming, trafikksikkerhetstiltak og flere kilometer med gang- og sykkelvei.

Foto over: Tiltakene på avlastet E6 vil skape et bedre bo- og levemiljø langs en vei som fremdeles vil være viktig for lokal- og fylkestrafikken i fremtiden, sier Steinar Fretheim i Nye Veier, prosjektsjef for avlastet E6.

I dag kjører det 14 000 til 18 000 kjøretøy i døgnet på forskjellige deler av dagens vei. Med ny E6 forventes det at antallet halveres kort tid etter åpningen. Mesteparten av tungtrafikken vil flyttes over på ny E6.

– Tiltakene på avlastet E6 vil skape et bedre bo- og levemiljø langs en vei som fremdeles vil være viktig for lokal- og fylkestrafikken i fremtiden, sier Steinar Fretheim i Nye Veier, prosjektsjef for avlastet E6.

Illustrasjonene under er retningsgivende og er ikke en nøyaktig representasjon av det endelige utseendet til tiltakene. Avlastet E6 er en del av reguleringsplanen for E6 Roterud–Storhove som er oppe til vedtak i Lillehammer kommunestyre etter sommeren.

Blant tiltakene er:

Tursti langs Mjøsa og gang- og sykkelvei fra Vingnes til Storhove

Det skal bygges 1,5 km tursti og omtrent 4 km gang- og sykkelvei langs Mjøsa fra Øyresvika hele veien til Storhove. Det skaper både fine turmuligheter i området og gjør det mye lettere å velge sykkel. Tiltaket tilrettelegger for bedre folkehelse og å nå målet om høyere sykkelandel i området.

Tiltak for myke trafikanter i Vingromsveien

I Vingromsveien vil det bli etablert innsnevringer og bedre kollektivløsning. Det øker trafikksikkerheten, spesielt med tanke på fotgjengere.

Støyskjerming av bebyggelse i Øyresvika – Vingnes og ved friluftsområder og naturreservat

Som del av opprustingen skal store deler av nåværende E6 få bedre støyskjerming ved både bebyggelse, friluftsområder og mot naturreservatet langs Mjøsa og Lågen.

Redusert veistøy vil gjøre Vingnes mer attraktivt som bydelssenter og boligområde. Støyforholdene ved de populære fritidsområdene Vingnesvika og Mosodden vil også forbedres.

Miljøtiltak i Vingnes

Veien gjennom Vingnes vil bygges om med flere miljøtiltak. Hastigheten vil reduseres gjennom Vingnes og det bygges en midtrabatt med lave busker. Det vil etableres to busstopp for regionbusser.

Kryssombygging ved Strandtorget

Dagens kryssløsning er utsatt for flom. Kryssombyggingen vil sikre at krysset blir mer flomsikkert i tillegg til å skape en bedre løsning for myke trafikanter. Arealet der den nåværende påkjøringsrampen står, vil bli tilbakeført til natur.

Rundkjøring på Hovemoen

Det skal bygges en rundkjøring med tre armer ved Hovemoen for å skape bedre tilgjengelighet for virksomheter på begge sider av avlastet E6. Rundkjøringen vil også øke trafikksikkerheten i området gjennom å senke hastigheten ved krysset.