Nye Veier AS 
har spilt inn 20 strekninger til NTP 2022 – 2033

Annette Aanesland, adm.direktør i Nye Veier AS. Foto: Nye Veier AS/Jacob Buchard

Nye Veier AS: Mer for pengene – helhetlig utbygging og drift av veiinfrastruktur

Nye Veier har i dag levert oppdaterte beregninger av kostnader og samfunnsøkonomisk lønnsomhet for forslag til ny utbyggingsportefølje for selskapet. – Nye Veier er klar for nye oppgaver. Selskapets måte å løse utbyggingsprosjektene på, kan anvendes i flere typer prosjekt, ikke bare utbygging av nye høyhastighetsveier. Basert på våre resultater argumenterer vi for at selskapets ansvar utvides. Nye Veier er en tydelig pådriver for endring. Vi foreslår i vårt NTP-innspill at selskapets porteføljeansvar utvides til å omfatte cirka 20 prosent av riksveinettet, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planlegging og drift i Nye Veier.

Oversikt over de 20 strekningene Nye Veier spiller inn til NTP 2022 – 2033.

Da selskapet ble opprettet fikk vi ansvaret for en rekke viktige veistrekninger på riksveinettet. Strekningene som selskapet fikk ansvar for var konsentrert om fire regioner i Norge. E6 nord og syd for Trondheim i Trøndelag, helhetlig utbygging av E6 i Innlandet, gjenstående utbyggingsstrekninger på E18 mellom Oslo og Kristiansand og E39-utbyggingen mellom Kristiansand og Ålgård. Oppstartsporteføljen omfattet rundt fem prosent av riksveinettet.

– Gjennom systematisk arbeid for å redusere kostnadene og øke nytten for veibrukerne har selskapet klart å redusere kostnadene med om lag 20 prosent, og den samfunnsøkonomiske lønnsomheten er forbedret fra å være negativ for porteføljen til å bli positiv.Dermed ble selskapets utbyggingsansvar utvidet med tre nye strekninger uten å tilføre selskapet mer penger. Vi har nå ansvar for cirka syv prosent av riksveinettet, sier Hobbesland.

–Med en slik portefølje har vi godt grunnlag for å kunne arbeide med effektivisering av drift og vedlikehold som nå dekkerstadig større deler av veibudsjettene.Vi foreslår i vårt NTP-innspill 20 konkete strekninger som kan overføres til Nye Veier, forklarer Hobbesland.

Gjennom Nye Veiers arbeid med å verdiøkede 18 strekningene etter mai-leveransen, har selskapet redusert utbyggingskostnadene med rundt 40 milliarder kroner.Det viser at det er realistisk å redusere kostnadene ytterligere utover de 20 prosentene som selskapet har synliggjort i oppstartsporteføljen. I tillegg til de 18 strekningene fra mai-leveransenhar vi i denne NTP-leveransen lagt til to nye strekninger: Rv. 13 fra Tau til Sogndal og transportbehov i og rundt Bergen.

Da Nye Veier ble opprettet, ble det lagt til grunn at selskapet skulle bli tilført femmilliarder kroner hvert år i 20 år. Med de besparelsene som allerede er oppnådd, og en fortsatt 20-årshorisont for budsjettrammen, vil selskapet kunne gjennomføre store utbygginger uten store økninger i bevilgningene til selskapet.

Strekningene som er foreslått overført til selskapet er satt opp i tre grupper avhengig av nivå på framtidige bevilginger til selskapet.Gruppe 1 av prosjekter kan selskapet gjennomføreuten at de årlige bevilgningene til selskapet øker. Hvis selskapet får en økning i de årlige bevilgningene på entil tomilliarder kroner vil strekningene i gruppe to også kunne gjennomføres. Ved en bevilgningsøkning på fire milliarder kroner årlig vil Nye Veier kunne løse svært mange av utfordringene på riksveinettet.

Oversikt over strekningene som er spilt inn:

 • E39 Ålgård – Hove
 • E39 Bokn – Stord
 • E39 Stord – Os
 • E39 Ålesund – Molde
 • E136 Dombås – Vestnes
 • E6 Otta – Dombås
 • E6 Dombås – Ulsberg
 • Rv.3 Kolomoen – Ulsberg
 • E39 Klett – Harangen
 • E14 Stjørdal – Meråker
 • E6 Åsen – Steinkjer
 • Rv.80 Bodø – Fauske
 • E6 Fauske – Bognes
 • E8 Nordkjosbotn – Tromsø
 • Rv.4 Oslo – Mjøsbrua
 • Rv.25 Hamar – Løten
 • E234 Forbindelse Øst – Vest
 • Transportbehovet i og rundt Oslo
 • Rv.13 Tau – Sogndal
 • Transportbehovet i og rundt Bergen

Les hele rapporten fra Nye Veier AS – Nye Veiers prioriteringer NTP 2022-2033