Krever statlig økonomisk krafttak for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene

Det nasjonale etterslepet på veivedlikeholdet på fylkesveiene ligger på om lag 60-80 milliarder kroner. I Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) er etterslepet beregnet til i størrelsesorden 8-10 milliarder kroner i Troms og om lag 4 milliarder i Finnmark.

Leserinnlegg: Bengt Magne Luneng, Marlene Bråthen, Kurt Michalsen og Irene Lange Nordahl, Senterpartiet i Troms og Finnmark.

Foto: illustrasjonsfoto istockphoto

Troms og Finnmark fylkesting vedtok i desember å sette av 2 milliarder kroner til veivedlikehold i Troms over en 4 årsperiode. Senterpartiet har vært en av pådriverne for å få denne satsingen på plass.

Hurdalsplattformen til AP/SP regjeringen har gode forpliktelser til å gjøre noe med etterslepet på landets fylkesveier. Årsmøtet i Troms Senterparti har forventninger om at regjeringen følger dette opp så det monner.

Det enorme etterslepet på vedlikehold av fylkesveiene over det ganske land, er av en slik størrelse at det vil være umulig for fylkeskommunene å løse uten at staten bidrar i betydelig grad. Den store investeringen som Troms og Finnmark fylkeskommune nå gjør, er riktig og høyst nødvendig, men det bidrar kun til å redusere farten på forfallet. Om Troms og Finnmark fylkeskommune fant økonomi til å bevilge 2 friske milliarder hvert fjerde år, noe som er helt urealistisk å tro, vil det ta 20 år å bare komme ajour med etterslepet bare i Troms.

Kjørbare og ordentlige fylkesveier er helt grunnleggende for å sikre en forsvarlig og nødvendig transport av personer og gods rundt om i Troms og landet for øvrig. Gode veier er også med på å øke livskvaliteten til folk der de bor, samt bidrar til økt trafikksikkerhet.

Årsmøtet i Troms Senterparti forventer derfor at dagens regjering i motsetning til den forrige regjeringen, stiller opp med flerårige ekstrabevilgninger og forpliktelser om å løse det nasjonale vedlikeholdsetterslepet på landets fylkesveier.

Årsmøtet i Troms Senterparti krever også at en større andel av rammene til Nasjonal Transportplan blir benyttet til store satsinger på infrastruktur i Troms og Finnmark.