Klart for åpning av strekningen Jådåren-Østvik på fylkesveg 17

Onsdag 14. september kl. 1200 er det klart åpning av strekningen Jådåren-Østvik på fylkesveg 17. 

Foto over: Ny veg: Etter to år med arbeid åpnes den siste delen av ny fylkesveg 17 onsdag 14. september 2022 (Dronefoto: Trøndelag fylkeskommune).

Strekningen Jådåren-Østvik er den siste delstrekningen av hovedprosjektet fylkesveg 17-720 Dyrstad-Sprova-Malm. Etter åpningen 14. september er dermed hele prosjektet fullført.   

Arrangementet starter klokken 12.00 ved de nye bussholdeplassene på Jådåren. Her blir det taler og snorklipping av fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem. Det blir enkel servering under åpningen.  

Ferdig før fristen 

Det som åpnes er nesten fire kilometer med nybygd fylkesveg. Anleggsarbeidene startet sommeren 2020 og etter vel to års arbeid står vegen nå ferdig, i god tid før kontraktfristensutløp.  

Arbeidet har gått som planlagtog framdrifta har vært god. Trøndelag fylkeskommune er også godt fornøyd med arbeidet som er gjort av entreprenøren. 

Bedre trafikksikkerhet 

Ny fylkesveg 17 har en vegbredde på ni meter og har fått forsterket midtoppmerking. Vegen er bygd i henhold til dagens kravbåde når det gjelder kurvatur og bredde. Skiltet hastighet på vegen er 80 km/t, noe som bedrer framkommeligheten for trafikantene.  

Den nye vegen har ingen avkjørsler som går direkte ut på fylkesvegen. Dette gir en sikrere veg. Hovedadkomsten til Jådårener nå via det nye krysset på Myrvang. I tillegg fører nye veglys til bedre trafikksikkerhet, spesielt om høsten og vinteren. 

Bra for bomiljøet

Det er også bygd to kilometer nye lokalveg – en veg som gjør at det nå er sammenhengende lokalveg fra Jådåren til Østvik. I tillegg til at det nå er tryggere å ferdes langs denne vegen for myke trafikanter, er det også bygd støyskjermer langs ny fylkesveg 17. Disse tiltakene svært positive for bomiljøet i området.  

HMS-arbeidet har vært sentralt i hele byggeperioden, og det har ikke har vært alvorlige ulykker på anlegget.  

Totalkostnaden på strekningen Jådåren – Østvik er ca 200 mill. kr. 

Fakta:  

 • Lengde ny fv 17: Ca 4 km inkl ramper, kryss og busslommer 
 • Vegbredde fv 17: 9,0 m, med forsterket midtoppmerking 
 • Lengde ny lokalveg: 2,0 km 
 • Vegbredde lokalveg: 4,0 m med møteplasser 
 • Fjellmasser: 100.000 m3
 • Jordmasser: 180.000 m3 
 • Støyskjermer: 570 m
 • Veglys: 100 stk 
 • Kummer: 100 stk 
 • Murer: 500 m2 
 • Konstruksjoner: 3 stk 
 • Boliger innløst: 3 stk 
 • Hovedentreprenør: Arbeidsfellesskapet Kne-Røstad 
 • Underentreprenør: 10 firmaer  
 • Transportfirma: 10 firmaer 
 • Rådgiver, planlegging: AsplanViak 
 • Totalkostnad: Ca 200 mill. kr.