Gir Nye Veier ansvaret for E136

Regjeringen vil i NTP 2022-2033 legge strekningen E136 inn i porteføljen til Nye Veier AS (08.03.2021)

Høyres Helge Orten skriver i en pressemelding at Nye Veier vil få ansvaret med å bygge ut strekningen E136 Dombås-Vestnes.

De skriver i pressemeldingen at det foreslås å utbedre strekningen for bedre trafikksikkerhet og økt fremkommelighet. Tiltakene inkluderer breddeutvidelse, forbikjøringsfelt i stigninger, utretting av kurver, siktutvidelser, oppgradering av avkjørsler, rassikring og konkrete trafikksikkerhetstiltak. Utviklingen av E136 baserer seg på eksisterende trase og inkluderer de nødvendige utbedringene i Romsdalen.

Helge Orten, Høyre, Møre og Romsdal – Leder av Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité

Nye Veier ble opprettet av Stortinget i 2016. Deres oppdrag er å planlegge, bygge, drifte og vedlike- holde trafikksikre hovedveier. – Nye Veier bygger raskt og kostnadseffektivt og har behov for å få tilført flere prosjekter i porteføljen. E136 Eksportveien er det prosjektet som er priori- tert høyest fra næringslivet i Møre og Romsdal, og er svært viktig for godstransporten inn og ut av fylket. Nå får vi en sammenhengende utbedring av hele strekningen og fjernet alle flaskehalsene, sier Helge Orten.