Fylkesutvalget om ny E16: – Nå er det viktig at veien bygges

I sitt høringsinnspill om korridorvalg for ny E16 mellom Kongsvinger og E6 fjerner fylkesutvalget i Innlandet ønsket om å utrede en motorvei med nedskalert standard. – Nå er det viktigste at veien bygges, sier Ap-gruppelederen.

Forslaget som ble vedtatt kom fra gruppeleder Hans Kristian Enge (Ap), og nok en gang gir fylkespolitikerne tommelen ned for Nye Veiers førstevalg av ny korridor – nemlig CN40-alternativet som stort sett går sør for Glomma mellom Sør-Odal og Nes.

I stedet løfter Innlandet fram Sør-Odal-ordfører Knut Hvithammers initiativ om å se nærmere på en kombinasjonsløsning av A- og F-korridorene nord for elva, slik at påkoblingen fra fylkesvei 24 blir mer effektiv.

– Vi tar utgangspunkt i fylkeskommunedirektørens innstilling, men ivaretar også mye av intensjonen i behandling av saken i samferdselsutvalget. Vi har hatt god kontakt med flere lokale folkevalgte før behandlingen, og mener vi har landet på et vedtak til det beste for hele Kongsvinger-regionen. Det er viktig å nå slå fast at veien må bygges, sier Enge i en pressemelding.

Fylkespolitikerne har også lyttet til lokale innspill om at det i tillegg må utredes en motorvei med dårligere veistandard enn full fire felt og 110 km/t for å redusere arealbeslaget og klimagassutslippene.

Dette er vedtaket

Her er den enstemmige uttalelsen fra fylkesutvalget i Innlandet fylkeskommune i sin helhet: 

1. E16 (tidl. Rv2) Kongsvinger-E6 har lenge hatt høy prioritet fra Innlandet gjennom Lottorekka, og nå er det viktig at veien bygges. E16 Kongsvinger-E6 er et svært omfattende prosjekt, som vil ha direkte og indirekte konsekvenser for innbyggere og samfunnsutviklingen i fire kommuner og to fylkeskommuner. Fylkesutvalget anbefaler at valg av korridor skjer ut fra hvordan dagens E16 i størst mulig grad avlastes for trafikk, og dermed i større grad vil fungere som lokalvei og bidrar til best mulig trafikksikkerhet samlet sett.

2. Fylkesutvalget har innsigelse til C-korridoren, med begrunnelse i at denne løsningen strider mot tidligere vedtak i St.prp. 104 (2011–2012) (Bompengeprp), der det forutsettes at E16 Kløfta-Kongsvinger (tidligere rv. 2) skal bygges etappevis og sees på som et bompengeprosjekt, og hvor firefelts E16 Kongsvinger-Slomarka inngår som endel av i løsningen. I det videre utredningsarbeidet forutsetter fylkesutvalget at de tidligere planene for ny vei mellom Nybakk og Slomarka blir videre optimalisert og utredet som et reelt alternativ. (Frp stemte imot dette punktet)

3. Fylkesutvalget har innsigelse til planforslaget med begrunnelse i mangler i utredningsgrunnlaget. Konsekvensutredningen belyser ikke tilstrekkelig de negative konsekvensene det vil gi for lokalsamfunnet i Nord- og Sør-Odal, inkl. næringsområdet på Slomarka, dersom dagens nærhet- og tilgjengelighet til gjennomfartsveien brytes som følge av en ny E16-trase mye lenger sør.

4. Fylkesutvalget har innsigelse til planforslaget med begrunnelse i mangler i utredningsgrunnlaget. Det er ikke tilstrekkelig utredet alternativer som kombinerer Asaksframlegg og F- korridorene, og vurdert løsninger og konsekvenser for en slik kombinasjon opp mot de alternativene som Nye Veier har utredet.

5. Fylkesutvalget fremmer innsigelse til alternativ CN40 grunnet nærføring og at det vil virke utilbørlig skjemmende på automatisk fredet gravfelt.

6. Fylkesutvalget oppfordrer til at det tas hensyn til landskapets utforming og gårdshistorikk under linjeplanlegging innenfor den utvalgte korridoren, med minst mulig fragmentering av kulturlandskapet. 

7. Fylkesutvalget krever at det utarbeides en egen plan for avlastet E16, som inkluderer finansiering med tanke på å omklassifisere denne til trafikksikker lokalvei når ny E16 er åpnet for trafikk. I planen må det konkretiseres hva slags trafikksikkerhetstiltak som skal gjennomføres og hva dette koster. Med mindre dette ikke innføres som et rekkefølgekrav i planbestemmelsene til KDP-en, har fylkesutvalget innsigelse til dette.