Evaluering av omorganisering av vegsektoren ved introduksjon av Nye Veier AS

På oppdrag for Samferdselsdepartementet har Menon Economics gjennomført en evaluering av
omorganiseringen av vegsektoren ved introduksjonen av Nye Veier. Oppdraget er formulert som følger: å vurdere om dagens organisering av vegsektoren på statlig nivå samlet sett bidrar til effektiv ressursutnyttelse, politisk styring og ivaretakelse av de overordnede målene i Nasjonal transportplan (NTP).

Oppdraget er videre spisset til å vurdere hvilke effekter etablering av Nye Veier har hatt på vegsektoren samlet sett, både gjennom det Nye Veier selv har gjort og gjennom endringene det har ført til hos Statens vegvesen og eventuelt hos andre aktører i sektoren.

Opprettelsen av Nye Veier i 2016 har bidratt til at man har oppnådd å få «mer for pengene» i statlig
veibygging. Dette var også hovedmålsetningen med opprettelsen. Sterkt bidragsytende til måloppnåelsen er både at Nye Veier har evnet å levere godt på sitt samfunnsoppdrag, og at Statens vegvesen i betydelig grad har maktet å redusere kostandene i etterkant av etableringen av Nye veier.

Resultatene i form av kostnadsreduksjon er bemerkelsesverdig, og dokumenterer at målestokkonkurransen mellom Nye Veier og Statens vegvesen har fungert etter hensikten. I sine årsrapporter dokumenterer Statens vegvesen bedret leveranse også på områder hvor de ikke har målestokkonkurranse med Nye Veier. Målestokkonkurranse er altså ett av flere virkemidler et departement kan bruke for å bedre effektiviteten. Dersom omfang av målestokkonkurranse mellom Statens vegvesen og Nye Veier i fremtiden reduseres, er det grunn til å anta at gevinstene som er oppnådd på sikt vil reduseres betydelig.

At man har fått mer for pengene medfører også bedre måloppnåelse på andre målsetninger i Nasjonal
transportplan (NTP) som «reduksjon i antall drepte og hardt skadde» og «enklere reisehverdag og økt
konkurranseevne for næringslivet». Effektene knyttet til «effektiv bruk av ny teknologi» og «bidrag til
oppfyllelse av Norges klima og miljømål» er mer usikker.

Mulighet for politisk styring av beslutninger i Statens vegvesen er noe høyere enn ovenfor Nye Veier. Dette er i tråd med intensjonen med opprettelse av Nye Veier. Begge selskaper er samtidig betydelig politisk styrt.

Organiseringens påvirkning på «mer for pengene»

Menon Economics vurdering er at opprettelsen av Nye Veier i 2016 har bidratt til at man har oppnådd å få «mer for pengene» i statlig veibygging, som også var hovedmålsetningen med opprettelsen. Det er enighet om dette også blant informantene vi har intervjuet. Effekten har i hovedsak to opphav:

  • Nye Veiers utbyggingsportefølje: Kostnadsreduksjoner har funnet sted gjennom en rekke større og mindre tiltak som har gitt reduserte utbyggingskostnader, samtidig som nytten for trafikanter og samfunnet samlet har økt. Samlet sett dokumenterer Nye Veier en kostnadsreduksjon på 17 prosent i sin portefølje av ferdigstilte prosjekter. De dokumenterer videre reduserte kostnader og økt nytte også i de prosjekter som vil utbygges fremover. Kostnadsreduksjonen er både et resultat av rammebetingelsene Nye Veier er gitt, og egenskapene Nye Veier har opparbeidet og tilegnet seg.
  • Kostnadsreduksjon i Statens vegvesen: Mens kostnadene i planfasen økte med om lag 40 prosent i forkant av opprettelsen av Nye Veier, dokumenterer Statens vegvesen en kostnadsreduksjon på om lag 7 prosent i den delen av planporteføljen som er mest sammenlignbar med porteføljen til Nye Veier. Kostnadsreduksjonene har i liten grad gått på bekostning av nytten for trafikantene. Den bemerkelsesverdige sterke effekten på kostnadsreduksjon, skyldes trolig omfattende og systematisk arbeid gjennom flere år i Statens vegvesen. Økt fokus på optimalisering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet i planfasen og innføring av endringslogg og styringsmål i planfase har vært sentrale tiltak.

    I evalueringen har vi gjennomført intervjuer med respondenter tilknyttet Nye Veier, Statens vegvesen, samt mer uavhengige eller nøytrale respondenter. Funnene som fremgår av vår analyse av utbyggingsregnskaper stemmer relativt godt overens med respondentenes tilbakemeldinger.

    Mens både Nye Veier og Statens vegvesen har redusert kostnadene i prosjektene betydelig gjennom optimaliseringer i planfasen har begge virksomheter opplevd kostnadsøkninger på om lag 10 prosent i investeringsfasen. Det er utfordrende å vurdere hva av kostnadsøkningen som skyldes prosjektstyringen, og hva som skyldes prisstigning og andre forhold.

Hele rapporten kan leses her