Statsbudsjett 2024: et budsjett preget av manglende satsinger og et løftebrudd på vedlikehold

Fredag 6. oktober presenterte regjeringen statsbudsjettet for 2024. EBA hadde klare forventninger til regjeringen om igangsettelse av samfunnsnyttige offentlige byggeprosjekter og at de opprettholdt satsingen på vedlikehold innenfor samferdsel. Regjeringen leverer heller ikke tilstrekkelige grep innenfor klima- og miljø.   – Vi forventet en tydelig satsing på boligbygging, energieffektivisering og samfunnsnyttige offentlige byggeprosjekter i budsjettet…

Read More

Statsbudsjettet 2024: Plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på riks- og fylkesveier

Vedtak nr. 755, 2. juni 2023 «Stortinget ber regjeringen utarbeide en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på riksveier og på fylkesveier i samarbeid med fylkeskommunene, og komme tilbake med forslag til Stortinget som del av Nasjonal transportplan.» Foto over: Faksimile fra avisa Sør-Trøndelag Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket er representantforslag fra…

Read More

Forslag til statsbudsjettet 2024: Veiformål

Til veiformål er det i alt foreslått å bevilge 43 074,5 mill. kr. Det er foreslått 36 546,4 mill. kr til Statens vegvesen og 6 507,7 mill. kr til Nye Veier AS. I den foreslåtte bevilgningen til Statens vegvesen inngår også midler til å utbedre skader etter ekstremvære Hans.Det er sett av 100 mill. kr…

Read More

Forslag budsjettet 2024: Regjeringens samferdselspolitikk 

Samferdselbudsjettet for 2024 er historisk høyt, og vi skal tilrettelegge for bedre fremkommet i hele landet. Derfor er hovedprioriteringene våre forbedret flyrutetilbud, utbygging av riksveier, og byvekst- og belønningsavtaler, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Regjeringen foreslår å løyve 91 milliarder kroner til samferdselformål i 2024 . Dette er en økning på 8 milliarder kroner, eller 9,7…

Read More

Samferdselsministeren: Vi skal få mer god og trafikksikker vei for pengene

Tale/innlegg |  Dato: 03.10.2023 Av: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård Målet med endringene i veinormalen er at vi skal kunne bygge mer vei for en billigere penge, på mindre areal, spare mer natur og slippe ut mindre klimagasser, og dette er mulig– uten at det går på bekostning av trafikksikkerheten. Foto over: illustrasjonsbilde Foto: istockphoto Det har kommet en…

Read More

Nye Veier AS: Stø kurs mot mer for pengene

Nye Veier kan redusere omfanget av investeringene med 51 milliarder kroner, og samtidig sikre det meste av nytten for trafikantene. Selskapet har analysert hva som er de viktigste utfordringene på våre veier. Disse analysene er grunnlaget for å løse de viktigste utfordringene med lønnsomme tiltak først. Nye Veier foreslår flere grep for å redusere kostnadene og…

Read More

September: Høyeste dødstall i trafikken på 10 år

19 personer døde i septembertrafikken. Ikke siden 2013 har det vært like mange drepte i den første høstmåneden.Totalt er 100 omkommet i trafikken så langt i år. Dette viser foreløpige tall fra Statens vegvesen. – Dette er femte måned på rad der vi ser høye dødstall i trafikken, sier leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen,…

Read More

KVU Nord-Norge: Viktig for hele Norge

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fikk overlevert tidenes største transportutredning. I konseptvalgutredning (KVU) Nord-Norge har Statens vegvesen, Avinor, Kystverket og Jernbanedirektoratet i samarbeid kartlagt hvilke behov landet har for at veiene, luftfarten, sjøfarten og jernbanen skal være i stand til å håndtere utfordringene fram mot 2060. Les utredning her. Dette er en grundig prosess som utreder mulighetsrommet…

Read More

– Unngå høstfellene på MC

Høsten er en vakker, men også en av de mest krevende årstidene for motorsyklister. – Skiftende temperaturer, blader på veien og minusgrader om natten setter ekstra krav til oss som er ute med motorsykkelen på denne årstiden, sier Jan Harry Svendsen, leder i NAF MC. NAF oppfordrer MC-førerne til å ta det ekstra forsiktig innspurten…

Read More

Har satt ned fartsgrensen på ti bruer i nord

Statens vegvesen har satt ned fartsgrensen til 50 kilometer i timen på ti bruer i Nord-Norge for å øke trafikksikkerheten. Dette er bruer hvor det er behov for å skifte rekkverksstolper. Nedsatt fart i bruområdet reduserer faren for trafikkuhell, og vil også begrense konsekvensene dersom det skjer en ulykke. Foto over: Kalvebakken bru på innfartsvegen…

Read More