Webinar: Kartlegging av standard og vedlikeholdsbehov på fylkesveiene

Velkommen til TSFs Frokost-Webinar (gratis) torsdag den 5. mai kl 08:30-09:15

Fylkesveiene tar flest liv

Antall ulykker med drepte og skadde er flere på fylkesvegnettet enn på Europa- og riksvegnettet. Forklaringen på det er blant annet flere og lengre vegstrekninger.

Trafikken på fylkesvegnettet er betydelig
Fylkesvegene har en viktig funksjon med å binde sammen kommuner og distrikter med det over- ordnede transportsystemet. Trafikken på fylkesvegnettet er betydelig, og utgjør om lag 35 prosent av samlet transportarbeid på vegnettet. Mange fylkesveger er bygget for en annen funksjon og trafikkmengde enn dagens, og det er et stort investeringsbehov på mange fylkesveger for å få dem oppgradert til å dekke dagens behov. Etterslep i vedlikehold og økte drifts- og vedlikeholdskostnader som følge av endret klima krever også økte ressurser i årene som kommer.

Fylkesveiene utgjør med sine 44 000 km en svært betydelig del av det nasjonale veinettet. Standarden og framkommeligheten på vegene spiller en viktig rolle for næringsliv og persontrafikken i distriktene.

Kari Svingheim, rådgiver samferdsel, Innlandet Fylkeskommune

Kari Svingheim i Innlandet fylkeskommune
Kari Svingheim i Innlandet fylkeskommune

Kari Svingheim, Forskar seg til tryggere vei

Ved hjelp av forskere vil Innlandet fylkeskommune erstatte den kostbare manuelle kontrollen av fylkesveiene med videokamera og kunstig intelligens.

– Mange av oss har oppgaver i arbeidshverdagen som må løses på en unødvendig tungvint måte. Små eller store irritasjonsmomenter sukker vi over til kollegene over lunsjbordet: Tenk om noen bare kunne finne på en bedre måte å gjøre dette på!

For Kari Svingheim, rådgiver for samferdsel i Innlandet fylkeskommune, er måten de driver tilsyn med fylkesveiene på en så tungvint sak. I løpet av sommeren bruker ti ansatte mesteparten av arbeidstiden på å reise rundt og kartlegge tilstanden på så mye som mulig av 7000 kilometer vei som fylkeskommunen har ansvar for.

Espen Strandvik Haugvik, ingeniør samferdsel, Innlandet Fylkeskommune

Espen Strandvik Haugvik, ingeniør samferdsel, Innlandet Fylkeskommune

Risikokurver : Analyse av utforkjøringsrisikofaktorer på 2-feltsveier  Espen Strandvik Haugvik, ingeniør samferdsel, Innlandet Fylkeskommune

Har analysert 37.000 svinger – mener det kan redde liv
Sving-analysen har vist at det er flere tusen kurver som det ideelt sett burde vært gjort noe med, sier Strandvik Haugvik.

– Vi må bruke pengene der risikoen er høy, for å få ned antall drepte og hardt skadde i utforkjøringsulykker på fylkesvegene i Innlandet.

MIL ETTER MIL: Det er denne bilen, med avansert måleinstrument, som har kjørt samtlige fylkesveger i Innlandet, på jakt etter de farligste svingene. FOTO: INNLANDET FYLKESKOMMUNE

Presentasjonene

Kari Svingheim, Forskar seg til tryggere vei

Espen Strandvik Haugvik Risikokurver : Analyse av utforkjøringsrisikofaktorer på 2-feltsveier