Nordland fylkeskommune – Vil ha innspill til Regional transportplan

Regional transportplan (RTP) er nå lagt ut til høring. – Jeg håper så mange som mulig engasjerer seg. Denne planen skal forankres bredest mulig, sier fylkesråd Monika Sande i Nordland Fylkeskommune.

Forslag til Regional transportplan er nå ute på høring. Fylkesråd for transport og infrastruktur, Monika Sande ber om at kommunene engasjerer seg.

illustrasjonsfoto over: istockphoto

– Dette er et forslag til hvilke prosjekt som skal prioriteres i årene fram til 2033. Men RTP-en er nå ute på høring – en reell høring – og vi ønsker innspill. På den måten forankres prioriteringene på best mulig måte, påpeker fylkesråd Sande.

I Regional transportplan ønsker fylkesrådet å forsterke satsingen på gang- og sykkelveier, altså de myke trafikantene – også sett i et trafikksikkerhetsperspektiv.

-Men i tillegg ønsker vi å forplikte oss til å sette av nok midler til vegvedlikeholdet. Forfallet på vegene skal stoppes, forklarer Sande.

Fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland Fylkeskommune, Monica Sande | Fotograf: Thor-Wiggo Skille

Grønt skifte

Sande legger opp til mer enn 10 milliarder kroner i investeringer for hele perioden fram til 2033.

-Og i tillegg skal vi ha en offensiv tilnærming til det grønne skiftet. I planen legger vi opp til å bruke over én milliard kroner for å gjøre syv ferjesamband elektrisk. Det koster, og vi vil ha et stort trykk på sentrale myndigheter for å gjøre det mulig å kunne gjennomførte dette så raskt som mulig. Potensialet for en miljøgevinst er svært stor på alle ferjesambandene vi har i Nordland. En overgang som vil merkes i det nasjonale klimabudsjettet, påpeker Sande.

Kamp om ressursene

Men Sande vil ikke underslå at det er kamp om ressursene som skal brukes på fylkeskommunale veier, bruer, tunneler, ferjesamband, trafikksikkehet, gang- og sykkelveger og skredsikring. Hun mener fylkesrådet har presentert en realistisk plan ut fra de rammene Nordland fylkeskommune rår over. Samtidig jobbes det for å få økt rammene, noe som i så fall vil bety at flere av prosjektene lenger ned på lista kan bli realisert.

– Det er ingen tvil om at det er store behov og mange ønsker rundt i Nordland. Og nettopp derfor er det viktig å gjøre arbeidet med Regional transportplan både grundig og med god involvering. Men det er viktig å nevne at når noe prioriteres inn eller opp på lista, så betyr det at andre ting må ut eller ned på den samme lista. Fram til vi eventuelt får økte rammer fra nasjonalt hold, sier Sande.

Forutsigbarhet

For ifølge fylkesråden skal Regional transportplan være med å sikre forutsigbarhet i transport-prioriteringene det neste tiåret.

– Når prioriteringene er lagt i RTP, gir det klare føringer for budsjettene i årene fremover. Men det arbeidet gjøres i økonomi- og budsjettdiskusjonene hver høst, påpeker Sande.

Skal vedtas i juni

Endelig RTP skal vedtas av fylkestinget i juni. Men Sande håper de kommende innspillene skal være med å styre prioriteringene i en bred politisk forankring.

– Nå har kommunene og andre aktører, seks uker på seg. Gjennom disse innspillene formes transportprosjektene for det neste tiåret, fastslår fylkesråd Sande og ber om konstruktiv deltakelse, også fra velforeninger, interesseorganisasjoner og enkeltpersoner.

– Men man oppnår best tyngde i sine ønsker, ved å forankre disse gjennom regionrådene og kommunenes prioriteringer, avslutter fylkesråd Monika Sande.

Her kan du lese den politiske saken, med forslag til handlingsprogram og prioriteringer

Les også: Lensmannen advarte mot sikkerheten langs fylkesveien