Vegdirektøren vil styrke veisatsingen

Bruken av det norske veinettet gir en verdi på 1 100 milliarder kroner årlig. Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland fastslår at nytteverdien overstiger kostnadene med enorm margin.

– Ikke bare fordi veien er en nødvendighet, men også fordi vår fremtidige inntekt og verdiskapning avhenger av den. Vi kan ikke regne veien som en ren utgiftspost. Veinettet må anses som en inntektsgenerator, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Torsdag ble en ny rapport som Menon Economics har laget for Statens vegvesen presentert. Utredningen tallfester for første gang veiens bidrag til samfunnet.

 Det er ingen selvfølge å være konkurransedyktig i verdens utkant. Fremtidens muligheter og verdier ligger i vår felles infrastruktur. Næringslivet er helt avhengig av veitransport. Både i dag og i fremtiden. Uten veien stopper Norge, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. Foto: Vegsikringskonferansen 2023 TSF

Gir ny kunnskap

– Det er ingen selvfølge å være konkurransedyktig i verdens utkant. Fremtidens muligheter og verdier ligger i vår felles infrastruktur. Næringslivet er helt avhengig av veitransport. Både i dag og i fremtiden. Uten veien stopper Norge, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Hun ønsker å skape større bevissthet om hva et godt veinett betyr for samfunnet. Spesielt knyttet til at en økt andel av verdiskapningen framover vil skapes på fastlandet og langs kysten.

– Å satse på veien handler mest om å ta vare på den veikapitalen vi allerede har. Vi regner alltid kostnader og nytte av prosjekter. En vei har liten verdi i seg selv. Verdien ligger i bruken av den. Nå har vi utvidet analysemodellene til å gi en verdi for selve bruken av veien. Dette er ny og viktig innsikt som jeg håper vil være et verktøy for politikere som skal gjøre tøffe valg og prioriteringer framover.

1 100 milliarder kroner

Verdiene av bruken av det norske veinettet fordelte seg slik i 2022:

  • Veiens verdi for varetransporten var 580 milliarder kroner
  • Verdien av arbeids- og tjenestereisene var 220 milliarder
  • Verdien av fritidsreiser og hverdagslogistikk var 330 milliarder

Verdien av veien er minst lik det trafikantene og transportbrukerne faktisk betaler for å bruke den. Det er minimumsanslaget på verdien av veien, som Menon anslår å være 240 milliarder kroner i 2022.

– Bruken av veien vil imidlertid ofte gi nytte som overstiger kostnadene –dette er overskuddet for de som bruker veien. Vi anslår dette til å være nesten 900 milliarder i 2022, heter det i rapporten.

Menon anslår at over halvparten av densamlede verdien på 1 100 milliarder kroner kommer fra godstransport. Personreiser i forbindelse med arbeid utgjør 20 prosentog personreiser utenom arbeid utgjør de siste 30 prosentene.

Fraktet 256 millioner tonn gods

I 2022 ble det transportert anslagsvis 256 millioner tonn gods over 22 milliarder tonnkilometer på norske veier. Veien står for 97 prosent av alle godstransport på land målt i verdi og 90 prosent målt i tonnkilometer.

Samtidig ble det gjennomført omtrent 420 millioner tjenestereiser på veien. Hver dag bruker to millioner nordmenn bil til og fra jobb mens 800 000 går, sykler og reiser med buss.

Les også: Ny rapport: 4-feltsvei mer lønnsomt enn antatt – liv kunne vært spart