Dagens E6 gjennom Gudbrandsdalen har varierende standard. Veien går blant annet gjennom Ringebu sentrum, med fartsgrense på 40 km/t. (Foto: Nye Veier)

Startet detaljplanleggingen av møtefri E6 Øyer – Otta

Et stort og bredt sammensatt arbeidslag er nå godt i gang med det viktige planarbeidet for utbyggingen av det som gjenstår av gammel vei på E6 Øyer – Otta. Planlegging, finansiering og bygging av nesten 50 kilometer gjenstår før E6 Øyer – Otta kan erklæres effektiv og trafikksikker.

På den ca. 40 km lange delstrekningen Øyer – Frya skal det utarbeides reguleringsplan og på delstrekningen Sjoa – Otta (ca. 10 km) skal de eksisterende reguleringsplanene fra 2011 og 2013 revideres. Nye Veier har engasjert rådgivergrupperingen Dr. Ing. A.Aas-Jokobsen AS og Asplan Viak AS til oppdraget. Snart jobber ca. 50 personer med planlegging av E6 Øyer – Otta, skriver Nye Veier AS i en pressemelding.

E6 Øyer – Otta

– Arbeidslaget for planleggingen av E6 Øyer – Otta, som vi etablerte tidligere i år, er godt i gang. De første formelle møtene med kommuneadministrasjonene gjennomføres nå og enkelte grunneiere blir kontaktet allerede i høst i forbindelse med gjennomføring av grunnundersøkelser, sier Asbjørn Heieraas, leder for plan og prosjektutvikling i Nye Veier.

Nye Veier har nylig åpnet 43 kilometer med firefelts motorvei på E6 mellom Kolomoen og Moelv og planlegger med anleggsstart på de neste 43 kilometerne mellom Moelv og Øyer i 2021 med ferdigstilling i 2025.

– Nye Veier bygger helhetlig over lange strekninger. E6 gjennom Gudbrandsdalen er hovedfartsåren mellom Oslo og Trondheim og avgjørende for både gods- og persontrafikk fra og til Nordvestlandet. I tillegg er E6 svært viktig for lokalt og regionalt næringsliv og alle som daglig ferdes på hele eller deler av strekningen til og fra jobb, skole og fritidsaktiviteter. Når hele Kolomoen – Otta står ferdig snakker vi om en teoretisk reduksjon i reisetid på ca. 35 minutter og vesentlig bedre trafikksikkerhet, noe som vil bety svært mye for Innlandet og Gudbrandsdalen, sier Heieraas.

Prosjektleder Bjørn Åmdal i Nye Veier fremhever at bred medvirkning er en forutsetning for å få fram et godt veiprosjekt for Gudbrandsdalen og han er klar på at kommunene skal sitte ved roret når vi nå skal planlegge og få på plass helhetlig finansiering av E6 gjennom Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel.

– Med tett og god dialog finner vi de beste løsningene sammen med kommunene og alle andre involverte. Etter hvert kommer det også folkemøter og digitale medvirkningsløsninger og vi har satt oss høye mål for en aktiv og åpen medvirkningsprosess, sier Åmdal.

Dagens E6 gjennom Gudbrandsdalen har varierende standard. Veien går blant annet gjennom Ringebu sentrum, med fartsgrense på 40 km/t. Veien er også ulykkesbelastet og flomutsatt.

– Økt samfunnsøkonomisk nytte og samfunnssikkerhetsvurderinger blir viktig i planleggingen. E6 gjennom Gudbrandsdalen er en av Norges viktigste samferdselsårer og nå skal reisetiden ned, trafikksikkerheten bedres og fremkommeligheten styrkes. Veien skal bygges som en to/trefeltsvei med forbikjøringsfelt og fysisk midtdeler for 90 km/t. Dette er samme standard som på E6 Frya – Sjoa som ble åpnet i 2016, sier Åmdal.

Dr. Ing. A.Aas-Jokobsen AS og Asplan Viak AS har med seg et bredt sammensatt og tverrfaglig arbeidslag inn i prosjektet.

– Vi er veldig fornøyde med nok en gang å være foretrukket rådgiver for en stor og viktig planleggingsoppgave fra Nye Veier. For oss som selskap er dette med å befeste og styrke vår rolle som en viktig aktør og leverandør av spisskompetanse i planlegging av nasjonalt viktige samferdselsanlegg, sier Per Christian Randgaard, divisjonsdirektør Infrastruktur i Asplan Viak.

– I en krevende tid for samfunnet viser Nye Veier både vilje og evne til å gjennomføre effektive og målrettede anskaffelsesprosesser. Vi er opptatt av å nytte vår kompetanse og lange erfaring med komplekse prosjekter til å utvikle effektive og samfunnstjenlige planprosesser og tekniske løsninger. Vi er derfor veldig stolte over at vi sammen med Asplan Viak og våre samarbeidspartnere kan gå i gang med denne planleggingsoppgaven, sier Trond Hagen, administrerende direktør i Aas-Jakobsen.

Nye Veier har mål om at reguleringsplanene skal være vedtatt innen utgangen av 2022 og de legger opp til rask realisering av E6-utbyggingen.

– Nye Veier har med tungt teknisk personell med lang erfaring og god kjennskap til historikken inn i dette viktige planarbeidet, for å sikre at det som planlegges kan bygges på en god og sikker måte. Med vedtatte reguleringsplaner på hele strekningen og et stortingsgodkjent finansieringsopplegg kan vi får realisert E6 Øyer – Otta raskt, sier Utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier.

E6-strekningen Øyer – Otta ble overført til Nye Veier våren 2019.