Nytt rassikringsprosjekt på E16 i Valdres åpnet

Stortinget vedtok siste gang i 1992 at E16 over Filefjell og Lærdal er stamvegen mellom Oslo (Sandvika) og Bergen. Vegen er den av hovedvegene til Vestlandet som har best regularitet vinterstid.

E16 gjennom Valdres er en vegstrekning med relativt dårlig standard, høy ulykkesbelastning og lav framkommelighet. Strekningen ved Kvamskleiva er omtalt og prioritert i rassikringsplanen for region øst, datert 1. mai 2007. 

På ti år har Statens vegvesen bygd og utbedret flere delstrekninger og totalt 72,3 kilometer på E16 i Valdres og over Filefjell.

Hovedmålsettingen for det aktuelle prosjektet, er rassikring av E16 forbi Kvamskleiva. Slik vil en forbedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten langs Europavegen, sikre bosetting og næringsliv i området, samt legge til rette for en effektiv transport-åre mellom Øst- og Vestlandet.

KVU for Bjørgo-Øye, peker på de samme faktorene, med behov for en effektiv, sikker og forutsigbar veg, både for gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk. Videre at det er behov for å øke trafikksikkerheten og bedre forholdene for gående og syklende.

I NTP for 2014 – 2023 er prosjektet nevnt som et rassikringsprosjekt.

Hovedmålene kan med bakgrunn i dette oppsummeres som følger:

  • Bedre trafikksikkerheten ved å sikre vegen mot ras og nedfall
  • Bedre trafikksikkerheten ved å etablere en ny veg med bedre kurvatur og i samsvar medhåndbøker og regelverk
  • Bedre regularitet, og dermed oppnå lavere kostnader/transportkostnader for næringslivet ogandre reisende.
  • God tilknytning mellom Vang som kommunesenter og Fagernes som by og regionsenter.
  • Bedre forholdene for gående og syklende

Tre måneder før tiden

E16 Kvamskleiva skulle etter planen åpne i februar 2023. Flere smarte grep, og godt samarbeid mellom Vegvesenet og Hæhre entreprenør er årsaken til at statssekretær Jakob Bjelland kunne skjære gjennom snora tre måneder tidligere med en mer enn 700 år gammel antikvarisk stikkspade fra Valdres.

For et år siden lovet Vegvesenet og Hæhre at vegen kunne åpnes før vinteren 2022/2023. Det holdt akkurat. Neste uke kommer snøen og vinteren til Valdres. Et av grepene som ble gjort for å framskynde vegåpning, var å stenge E16 for trafikk ei uke i juni. Slik fikk Hæhre bygd ferdig E16 og fylkesveg 2510 på østsiden av tunnelen i fred for trafikken.

Prosjekt uten konflikt

Vegprosjektene på E16 Kvamskleiva, E16 Bagn-Bjørgo og E16 Fønhus-Bagn er styrt av Statens vegvesen, prosjekt Vestoppland. De er alle åpnet på og under budsjett, raskere enn planlagt. Mens byggeledere og prosjektledere har kommet og godt har teknisk byggeleder Ola Viken, byggeleder veg Nikolai Øyhus og SHA-rådgiver Ann Kathrin Sveen vært med hele vegen.

– Vi har vært opptatt av å oppføre oss som folk. Verre er det ikke, sier Nikolai Øyhus.

Enige om sluttoppgjør før åpning

Det gode vegsamarbeidet gjennom flere år i Valdres har også blitt forsket på. Sånn sett er det ingen overraskelse at Vegvesenet i god før åpning ble enige med Hæhre om sluttoppgjøret. Statssekretær Bjelland snakket også om det gode samarbeidet i Valdres.

– Dette har Vegvesenet og Hæhre fått til gjennom god planlegging, godt samarbeid og først og fremst masse vellykket arbeid, sa Bjelland

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik er også imponert over jobben som er gjort gjennom flere år i Valdres.

– Sammen med Hæhre leverer vi ny og trafikksikker veg tre måneder før tiden, billigere enn estimert. Vi får altså mer veg for pengene, sa Davik.

Blant mange glade folk var statssekretær Jakob Bjelland i Samferdselsdepartementet, som hadde jobben med å forestå den offisielle åpningen av E16 Kvamskleiva. (Foto: Per Kollstad)

Blid ordfører

Ordfører Vidar Eltun var en annen blid kar i Kvamskleiva fredag. Eltun har presset på for å få ny veg i kommunen siden han ble ordfører i 2011. Ordføreren var raus med rosen Vegvesenet, Hæhre og til flere lokale som gjorde opprør i forkant av at Stortinget vedtok utbygging i Kvamskleiva i 2018.

Dette er vegene som er åpnet på E16 fra Sør-Aurdal og over Filefjell siden 2014:

E16 Fønhus-Bagn (2014)

E16 Varpe bru – Smedalsosen (2017)

E16 Bagn –  Bjørgo (2019)

E16 Øye – Eidsbru (2020)

E16 Turtnes – Øye (2022)

E16 Kvamskleiva (2022)

E16 Fagernes – Øylo (2023)