Vil ha innspill til utbedring av rv. 25 i Elverum

Statens vegvesen ønsker bedre og tryggere vei mellom Løvbergsmoen og Flishøgda i Elverum. Planlegginga starter med å be om innspill til arbeidet.

Foto over: Planleggingsleder Espen Sletten Orten ved ett av X-kryssene som Statens vegvesen ønsker å erstatte med to T-kryss med avstand mellom. Det gjør det tryggere og mer oversiktlig for trafikantene. Foto: Statens vegvesen

Utbedringa skal gi en tryggere vei og bedre framkommelighet på den 27 km lange strekninga mellom Elverum og Trysil. Det innebærer blant annet å gjøre veien breiere, bygge om kryss og vurdere om bruer og underganger skal skiftes ut.

— Vegen er ulykkesutsatt og viktig å få gjort noe med. Gjennom å bruke dagens vei, tar vi vare på verdiene vi allerede har og bygger videre på den for å utvikle en god og trygg vei for framtida, forteller planleggingsleder Espen Sletten Orten i Statens vegvesen.

Ombygging av kryss

De største endringene kommer til å bli ombygging av kryss. Til sammen 15 kryss på strekningen tilfredsstiller ikke dagens krav. Det gjelder spesielt såkalte X-kryss, som er et kryss med fire armer. Statens vegvesen ønsker å erstatte disse kryssene med to T-kryss med avstand mellom, som gjør det tryggere og mer oversiktlig for trafikantene.

Så stort er planområdet

Planområdet går 50 meter ut fra midten av dagens vei. 100 meter før og etter bruer og underganger, er planområdet utvidet til 75 meter for å ha plass til omkjøringsvei hvis konstruksjonene må skiftes ut.

Normalt vil det endelige forslaget til reguleringsplan ha mindre utstrekning enn planområdet det blir varslet om. I starten av planleggingen må området være stort nok til at det ikke hindrer mulige løsninger.

Planområdet er 27 km langt. Kart: Statens vegvesen

Innspill gir bedre plan

Alle som ønsker det, kan gi innspill til planarbeidet. Statens vegvesen arrangerer åpne kontordager på samfunnshuset Nordvang på Hernes 27. og 28. mars. De som ønsker et møte disse dagene, må avtale tidspunkt på forhånd og kan da stille spørsmål og få en grundigere orientering om enkelttema eller områder.

— Det er ikke mulig for oss i Statens vegvesen å vite alt om lokale forhold. Derfor oppfordrer vi de som er berørt av eller interessert i prosjektet til å komme med sine innspill. Vår erfaring er at vi får bedre planer når kommuner, offentlige etater, grunneiere og andre deltar aktivt i planprosessen, sier planleggingslederen.

Videre prosess

Fristen for å gi innspill til varsel om oppstart av reguleringsplanen er 14. april 2023. Arbeidet med reguleringsplanen vil vare fram til sommeren 2024. Da blir det en ny mulighet for å gi innspill, før planen skal endelig behandles av kommunestyret høsten 2024.

Etappevis utbygging

Utbedringsprosjekt er avhengig av årlige bevilgninger og gjennomføringen må derfor skje etappevis. Og aller først må det foreligge en godkjent reguleringsplan.

— Det er sikkert mange som lurer på når byggingen kan starte der de bor og kjører, men det er det for tidlig å svare på. Vi starter når vi har en godkjent reguleringsplan og bevilgning til prosjektet. Og da vil det sannsynligvis være arbeid på denne veien i flere år framover, forklarer planleggingsleder Espen Sletten Orten i Statens vegvesen.