Viken: Fylkesveiene sultefores fra statens side, nå er det er på tide at fylkesveiene rustes opp

Viken Fylkesting peker på at det er behov for økte midler for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet, inkludert bruer.  

Illustrasjonsbilde over – foto: istockphoto

– Dette er viktig for trafikksikkerheten, næringslivets transporter og bosettingen i distriktene. Vi ber om at staten deltar i en forpliktende opptrappingsplan for fylkesveiene med betydelig styrking av den statlige innsatsen. Fylkesveiene sultefores fra statens side, nå er det er på tide at fylkesveiene rustes opp og får helt nødvendig prioriteringer i NTP, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap).

Viken fylkeskommune prioriterer følgende på vei i sitt høringsinnspill:  

1. E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 og E134 Dagslett – E18 (kobling E6 – E134 – E18 – Viker-alternativet)  

2. Rv. 291 Holmenbrua.  

3. E16 Nymoen – Eggemoen.   

4. Rv. 7 Ørgenvika – Kittilsviken.  

5. Rv. 22 Glommakryssing.  

6. E18 Retvet – Vinterbro.  

7. RV19 Moss, (E6 – Moss fergekai) 

 8. Rv 4 Gjøvik – Oslo, planlegge en helhetlig løsning fra Gjelleråsen til Roa  

9. Tiltak på rv. 22 fra Sarpsborg (Årum) til Lillestrøm, jf. konseptvalgutredningen om veiforbindelser øst for Oslo.  

10. Planlegging av E134 vestfra – kobling E18. 

  • Når det gjelder utbygging av E16 Kløfta – Kongsvinger, som hører under Nye Veier AS, mener fylkestinget at det må prioriteres å bygge ut den gjenstående delstrekningen fra Slomarka til Nybakk. 
  • Fylkestinget ber om at staten prioriterer ytterligere midler til rv. 7 i Hallingdal, både for i første omgang å realisere strekningen fra Ørgenvika til Kittilsviken, og med målsetting om å realisere hele Veipakke Hallingdal. 
  • I tillegg til Ringeriksbanen omfatter prosjektet også veistrekningen Skaret – Hønefoss på E16. I høringsinnspillet prioriteres delstrekningen Høgkastet – Hønefoss framfor delstrekningen Skaret – Høgkastet. 
  • Det bør bygges et sammenhengende hovedsykkelveinett. Det er behov for å bygge ut sykkelveitilbudet i Viken uavhengig av om stat, fylke eller kommune er veieier, mener fylkestinget.  

Bærekraftig samferdsel 

FNs bærekraftmål skal ligge til grunn for planlegging og gjennomføring av samferdselsprosjekter. Hensynet til arealbruk og natur skal vektlegges tungt i samferdselssaker framover, og at man skal redusere arealbeslag, mener fylkestinget.  

Nullvisjon og arbeidet med trafikksikkerhet 

Transportvirksomhetenes utredninger viser at man ligger etter måltallene for drepte og hardt skadde, men at det fortsatt bør være mulig å nå ambisjonsnivået i NTP 2022-2033. Fylkesrådet forutsetter at nullvisjonen fortsatt skal legges til grunn og at regjeringen bevilger nødvendige midler til tiltak som har stor effekt for trafikksikkerheten. Trafikksikkerhet for gående og syklende i byområdene må gis høyere prioritet.