– Vi gir utenlandske arbeidstakere makt gjennom kunnskap

I to år har Know Your Rights kampanjen informert utenlandske arbeidstakere om deres rettigheter og plikter for å ruste dem mot å bli utnyttet i det norske arbeidslivet. I løpet av kampanjen har mer 350 000 blitt nådd med informasjon på eget språk og mange ønsker å gjøre noe med egen arbeidssituasjon etter at de har fått informasjon fra Arbeidstilsynet.

– Onsdag denne uken markerte vi avslutningen av kampanjen, men det betyr ikke at vi slutter å jobbe for ulike grupper av utenlandske arbeidstakere og bidra til at de blir mindre sårbare for utnytting i arbeidslivet, sier Torgeir Moholt, avdelingsdirektør for arbeidslivskriminalitet i Arbeidstilsynet.

–Vi ser at kunnskap gir makt og at godt informerte arbeidstakere er mindre sårbare for å bli utnyttet. Det er krevende å nå enkelte grupper av utenlandske arbeidstakere med informasjon om hvilke rettigheter og plikter de faktisk har i norsk arbeidsliv. Med denne kampanjen ser vi at vi har knekt noen viktige koder og faktisk nådd frem. Skal vi komme useriøsitet og kriminalitet blant arbeidsgivere til livs må vi jobbe på mange måter. Å styrke arbeidstakerne er en av disse, sier Moholt.

Har avdekket forhold på egen arbeidsplass

Da kampanjen ble lansert i 2020 var målet å gi rumenske, litauiske, estiske og bulgarske arbeidstakere tilstrekkelig kunnskap om sine rettigheter i det norske arbeidslivet. Kampanjens hovedbudskap var at du kan ha krav på minstelønn dersom du jobber i bransjer hvor dette er innført, at det er lovpålagte grenser for hvor lange dager du kan jobbe, at du har rett til overtidsbetaling, og at du har krav på en lovlig arbeidskontrakt som blant annet sier hvor du skal jobbe, hva du får utbetalt og hva du skal jobbe med. Kampanjen bygger på omfattende innsiktsarbeid i målgruppene. Noen viktige suksesskriterier ble identifisert: Informasjon på eget språk i kanaler man allerede bruker og med tema som fanger oppmerksomheten og virkelig angår målgruppen direkte

–I evalueringen av kampanjen kom det fram at flere i målgruppen har avdekket forhold på egen arbeidsplass som bryter med lover og regelverk. De har også funnet informasjon om hva de kan gjøre videre og hvor de kan søke hjelp og råd. Ofte har de et sterkt avhengighetsforhold til sin arbeidsgiver, både på grunn av språkbarrierer, at de ikke kjenner regelverket og fordi de ikke vil miste inntekt, så det er mange ting som gjør det vanskelig å bedre egen situasjon uten støtte, sier Moholt.

Internasjonalt samarbeid har vært viktig

Kampanjen har vært finansiert med EØS-midler og er gjennomført i samarbeid med arbeidstilsynene i Estland, Litauen, Bulgaria og Romania. Det var i utgangspunktet myntet på arbeidstakere fra disse landene, men ble etter hvert utvidet til å også nå polske og ukrainske arbeidstakere i Norge.

­– Det var viktig for oss å videreutvikle kampanjen og favne også polske arbeidstakere og etter hvert ukrainske, disse er viktige målgrupper som trenger denne informasjonen, sier Moholt.

–Vi har ikke jobbet med kampanjen alene, men har hatt mange viktige samarbeidspartnere.

Romanias ambassadør, Cristian Bădescu, uttrykker også at han er fornøyd:

–Jeg er veldig fornøyd med resultatene fra kampanjen og gir min fulle støtte til flere slike samarbeid i framtiden, sa han under gårsdagens markering. Silviya Trakova fra det bulgarske arbeidstilsynet uttrykte det samme og sier de har brukt kunnskap og erfaringer i sitt eget arbeid.

Må jobbe bredt med problematikken

Torgeir Moholt er enig i at både samarbeid og deling av kunnskap er viktig for å bekjempe arbeidslivkriminalitet og utnyttelse av sårbare utenlandske arbeidstaker, ikke bare i Norge, men over landegrensene. Og at kunnskapsheving er et viktig bidrag.

– Selv om denne kampanjen offisielt er over vil vi videreføre sentrale elementer i vårt veiledningsarbeid overfor utenlandske arbeidstakere, blant annet skal vi beholde og videreutvikle nettsiden knowyourrighs.no. Det er viktig at Arbeidstilsynet fortsetter å være til stede i de kanalene de utenlandske arbeidstakerne bruker og at vi synlige og tilgjengelige.

–Vi må angripe problematikken med arbeidslivkriminalitet fra flere kanter. Både strupe tilgang til oppdrag og kunder, informere arbeidstakere, drive kontroll og sanksjonere, sier han.

Fakta om Know Your Rights:

  • Know Your Rights ble lansert høsten 2020. Hovedmålgruppen var arbeidstakere i Norge fra Estland, Litauen, Bulgaria og Romania. I 2021 ble målgruppen utvidet til arbeidstakere fra Polen og Latvia, i tillegg til sesongarbeidere fra land utenom Europa. Fra 2022 har vi også inkludert ukrainske arbeidstakere i målgruppa.
  • I løpet av kampanjens flere annonseringspulser har vi nådd over 350 000 arbeidsinnvandrere i Norge med viktig informasjon om rettigheter og plikter i arbeidslivet.
  • En viktig forutsetning for kampanjens suksess har vært kunnskapsinnhenting om målgruppene i forkant. I tillegg til egne erfaringer har FAFO bistått med kartlegging av målgruppene, som gjorde det enklere for oss å utforme og gjennomføre kampanjen med bistand fra Geelmuyden Kiese.
  • Kampanjen har hatt et gjennomgående positivt budskap om at arbeidstakeren må sjekke lønna si når de jobber i Norge. Dette fordi vi erfarer at utenlandske arbeidstakere ofte ikke får utbetalt det de har krav på når de jobber i bransjer med minstelønn i Norge. Målgruppene har blitt ledet videre til kampanjenettsida www.knowyourrights.no med enkel og forståelig informasjon om rettigheter og plikter i norsk arbeidsliv på flere språk. Sentrale kampanjeelementer har vært filmer og bannerannonser i ulike sosiale medier, primært Facebook og YouTube, samt i nettaviser fra de ulike målgruppelandene, med lenke til kampanjenettsiden for mer informasjon.
  • Kampanjen ble evaluert av Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) høsten 2021, hvor de bla. gjennomførte en spørreundersøkelse blant målgruppene for kampanjen.
  • Hele 80 prosent av respondentene oppgir at den viktigste grunnen til at de klikket seg videre til kampanjenettsida, var at informasjonen var tilgjengelig på deres eget språk. De gir også veldig gode tilbakemeldinger på innhold og utforming av informasjonen på nettsida vår.
  • Undersøkelsen viser også at en tredjedel avdekket brudd i egne arbeidsforhold etter at de hadde lest informasjonen på kampanjenettsida. Av disse svarer hele 66 prosent at de enten har eller planlegger å gjøre noe for å bedre sin situasjon. Dette vil vi følge opp med videre undersøkelser.