Veien videre for ny E18 fra Arendal til Grimstad

I perioden 2020/2021 har Nye Veier sammen med Arendal og Grimstad kommuner arbeidet for å øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten for prosjektet ny E18 Arendal-Grimstad. Etter en fase med verdioptimalisering startet et forprosjekt for å vurdere mulighetene for gjenbruk av dagens E18.

Strekningen E18 Arendal-Grimstad er et kostbart prosjekt og har foreløpig for lav nytteverdi da standarden på eksisterende vei er relativt god og fartsgrensen relativt høy. 

-Nye Veier har kommet langt i arbeidet med verdioptimalisering. Vi har snudd på mange steiner for å finne tiltak som både kan redusere kostnadene og øke nytten av prosjektet. Noe av det som er vurdert er løsninger som innebærer mest mulig gjenbruk av dagens vei. Det er ikke uten videre enkelt å redusere arealbeslag ved å gjenbruke eksisterende vei og konstruksjoner når disse ikke oppfyller dagens krav. Her har vi innledet en god og konstruktiv dialog med Vegdirektoratet for å se om det er mulighet for å utfordre gjeldende regelverk sammen. Nye Veier må utarbeide et prosjekt som kommunene har troen på og som de ser at vil løse utfordringene på strekningene på riktig måte. Vi er helt avhengige av kommunene for å få dette til og her har vi i Nye Veier et ansvar for å sørge for god dialog og nødvendig medvirkning i arbeidet vårt, sier Benedichte Limmesand Hellestøl, ny prosjektutviklingssjef i Nye Veier med ansvar for E18-prosjektene Tvedestrand-Bamble og Arendal – Grimstad, samt E39-prosjekter og Rv13 Sogndal – Skaret.

Prosjektutviklingssjef i Nye Veier Benedichte Limmesand Hellesøl. Foto: Nye Veier

Utfordringer med gjenbruk av dagens vei

En utfordring med gjenbruk av eksisterende vei er å finne kostnadseffektive løsninger som ivaretar målet om firefelts vei på hele strekningen. Det er et mål å kunne oppnå skiltet hastighet med 110km/t fra Harebakken til Verpåsen og 100km/t for resten av strekningen. Det er pekt på en løsning med å bruke dagens trase fra Harebakken til Gjømle og tunnel gjennom Frivolddalen. Dette kan innebære at det er nødvendig å søke fravik fra gjeldende håndbok N100. 

-Det er fremdeles mye som gjenstår å vurdere videre før vi kan lande et forslag til drøfting med kommunene. Vi må for eksempel se nøyere på plassering av kryss og tilførselsveier, transport- og nytteberegninger og status på eksisterende vei og eksisterende konstruksjoner. Vi må dessuten vurdere massehåndtering og anleggsgjennomføring for hensyn til trafikksikkerhet, midlertidige omlegginger i anleggsfasen, HMS og hensyn til beboere er viktig, sier Håkon Lohne, prosjektleder plan i Nye Veier.

Andre tema som gjenstår å vurdere er plassering av mulige riggområder, aktuelle utbedringstiltak på lokalveiene, grunnforhold og tilrettelegging for kollektiv. I februar utføres laserskanning og 360-graders fotografering langs eksisterende E18 fra Arendal til Grimstad. 

Videre framdrift 

Forprosjektet varer fram til sommeren 2022. Det er lagt opp til dialog og medvirkning med statsforvalter, fylkeskommuner, øvrige myndigheter og de berørte kommunene.

– Vi nærmer oss det som kan bli et realiserbart utbyggingsprosjekt, men det er nødvendig å utvikle dette til et planforslag som får tilslutning i kommunene og hos øvrige myndigheter. Jeg er helt sikker på at jo mer vi investerer av tid og ressurser i den fasen vi er i nå, jo raskere vil vi komme til at Nye Veier kan prioritere prosjektet videre for utbygging. Gjennom utredningsarbeidet som er gjort med verdioptimalisering, ser vi at det også er mulig å realisere et mer bærekraftig prosjekt. Byggestart er helt avhengig av et godt prosjekt, en vedtatt reguleringsplan og at bompengefinansiering er på plass, sier Hellestøl.