Veien videre for E18 Tvedestrand-Bamle

I møtet 17. februar ble kommunene og Nye Veier enige om å justere framdriften for arbeidet med reguleringsplan for ny E18 Tvedestrand-Bamble. I stedet for før sommeren legges det opp til at de seks berørte kommunene skal behandle reguleringsplanen innen utgangen av september. (19.02.2021)

Enighet om justert framdrift

Framdriftsplanen videre er at Nye Veier 12. mai skal legge fram forslaget til reguleringsplan for styret i det interkommunale plansamarbeidet (IKP-styret). IKP-styret har fått delegert fullmakt fra sine respektive by- og kommunestyrer til å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn.

– Veiplanlegging er komplisert. Det var satt opp en stram tidsfrist og sammen med Nye Veier har vi kommet fram til at vi trenger mer tid. Vi planlegger en vei som kommer til å påvirke utviklingen av landsdelen vår i tiår framover. Da må vi kommunene sammen med Nye Veier bevilge oss mer tid når det kjennes riktig. Kommunene har sine ønsker og prioriteringer som Nye Veier må få tid til å gjøre faglige vurderinger på. De neste ukene kommer det også mange fagrapporter som kommunene skal sette seg inn i. Ikke minst blir det mye arbeid for våre planfolk i kommunene og de er viktige rådgivere for oss politikere, sier Per Kristian Lunden, ordfører i Risør og leder av styret for det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal-Grimstad.

Nye Veier med sine rådgivere arbeider med det faglig grunnlag for reguleringsplanen i tråd med det vedtatte planprogrammet. Det skal utarbeides en rekke fagrapporter på ulike tema.

Johan Arnt Vatnan, utbyggingsdirektør i Nye Veier. Foto: Nye Veier AS

-Nye Veier er enige med kommunene at det er fornuftig å bruke mer tid i denne fasen. Vi ser at det er mye faglig materiale å sette seg inn i. Kommunene må gjøre sine prioriteringer om hva som er viktigst og Nye Veier må gi gode faglige begrunnelser for de valgene som til slutt skal gjøres for å få ferdig et forslag til reguleringsplan. Da er det viktig også å holde kostnadsrammene. Veien er ønsket av alle kommunene og vil bidra til verdiskaping, økt trafikksikkerhet og utvikling av bo- og arbeidsmarkedet. Nye Veier og kommunene har felles mål og jobber godt sammen. Vi er forberedt på at det blir diskusjoner og det er naturlig i en planprosess. Nye Veier opplever å ha et godt samarbeid med kommunene gjennom det interkommunale plansamarbeidet og mener det er gode muligheter til å komme til enighet, sier Johan Arnt Vatnan, utbyggingsdirektør i Nye Veier.

Vedtaket i IKP-styret 

Vedtaket i styret for det interkommunale plansamarbeidet innebærer at tidsplanen for arbeidet med reguleringsplanen forlenges noe. Den nye framdriftsplanen innebærer at det skal foreligge gyldige vedtak på reguleringsplan i by- og kommunestyrer i de berørte kommunene i løpet av september 2021. Nye Veier legger fram forslag til reguleringsplan for IKP-styret 12. mai for vedtak om å legge planen ut til offentlig ettersyn.

-Strekningen E18 Tvedestrand-Bamble er prioritert av Nye Veier for utbygging. Men, selv om strekningen E18 Tvedestrand-Bamble er prioritert for utbygging må det en ny beslutning i ledelsen i Nye Veier for å gå over fra planfase til utbygging. Realisering av prosjektene på strekningen forutsetter også at Stortinget vedtar bompengeproposisjonen og at det foreligger vedtatte reguleringsplaner, sier Vatnan

-Det at vi skyver litt på fristen innebærer ikke noe hvileskjær i planarbeidet. Vi skal bruke tiden godt og konstruktivt. Framover er det ekstra viktig både med tett dialog mellom kommunene og Nye Veier og med statsforvalteren og fylkeskommunene i begge de berørte fylkene. I løpet av en ukes tid skal Nye Veier legge fram en oppdatert møte- og framdriftsplan som skal forankres i IKP-styret, sier Lunden og Vatnan.

Styret i det interkommunale plansamarbeidet vedtok også:

For å kompensere for negative konsekvenser for næringslivet på Moland industriområdet anbefaler styret at «Næringsveien», dagens E18 mellom Moland og Buråsen/Pinesund fortsatt ligge inne i planforslaget som legges ut på høring våren 2021. Det søkes en avklaring med Statsforvalteren og Agder fylkeskommune om mulighetene for å få dette til. Resultatet av denne avklaringen legges fram for styret i plansamarbeidet for vurdering før det konkrete reguleringsarbeidet starter.