Vegvesen: Gjennomføringsplan 2022-2027

Statens vegvesens gjennomføringsplan viser planene for all virksomhet de neste seks årene. Rammen er 203 milliarder kroner.

Planen skal sikre gjennomføringskraft og leveranser til hovedmålet i NTP 2022-2033 om et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050.

Gjennomføringsplanen er Statens vegvesens plan for første seksårsperiode av Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033. Planen beskriver hvordan vi skal nå målene i NTP, prioritere midlene og oppnå mål. Vi har lagt til grunn de økonomiske rammene og veiprosjektene i NTP, jf. brev fra Samferdselsdepartementet 10. juli 2021. Samferdselsdepartementet påpeker i brevet at de vil komme tilbake til oppfølging av merknader fra Stortingets transport- og kommunikasjonskomite senere. Eventuelle nye signaler om økonomiske rammer, eller prosjekter vil bli innarbeidet i oppdatert gjennomføringsplan.

Gjennomføringsplanen omhandler planlegging og bygging av vei, trafikant og kjøretøy, drift og vedlikehold, ferjedrift og byområdene. Den omfatter også regelverksutvikling, utvikling av transportsystemet, bruk av ny teknologi og digitale løsninger til nytte for trafikanten og brukeren. Statens vegvesen jobber i hele landet, for hele landet.

De økonomiske rammene og prioritering av de store vei-, utbedrings- og skredsikringsprosjektene er gitt i NTP. Den statlige økonomiske rammen til Statens vegvesen i 2022-2027 utgjør i sum om lag 200 mrd. kr, og det er antatt en jevn årlig opptrapping i perioden. Rammen til investeringer er på 105 mrd. kr. Bompenger kommer i tillegg.

Gjennomføringsplanen er dynamisk og vil oppdateres årlig i januar i henhold til statsbudsjettet. Planen vil ikke forskuttere prioriteringen av store veiprosjekter som legges frem for Samferdselsdepartementet hvert år i april/mai. Endelige økonomiske rammer og prioriteringer av veiprosjekter for det enkelte året fastsettes når Stortinget vedtar statsbudsjettet.

Kart som viser investeringer i perioden 2022-2027. Illustrasjon: Visuell kommunikasjon, Statens vegvesen.

Store veiprosjekter og mindre tiltak

Porteføljen av store veiprosjekter og mindre tiltak i seksårsperioden 2022-2027 bidrar til målet om å utvikle og tilrettelegge for et trygt, fremtidsrettet, miljøvennlig og effektivt transportsystem i 2050. Vi bygger ut lengre strekninger og bidrar slik til redusert reisetid, forutsigbarhet for næringstransport og utvidede bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Les mer her

De 13 viktigste

Vegvesenet prioriterer følgende lange strekninger (les mer her):

 • E39 Stavanger–Bergen inkl. Ringveg øst
 • E134 Kongsberg–Haugesund
 • E16 Hønefoss–Arna
 • Rv. 4 Oslo–Gjøvik
 • E39 Ørsta/Volda–Kristiansund
 • E6 Steinkjer–Nordland grense
 • Rv. 80/E6/E8 Bodø–Tromsø
 • E16/rv. 350 Eggemoen–Hønefoss–Hokksund
 • Rv. 52 Gol–Lærdal (Borlaug)
 • Rv. 3 Elverum–Ulsberg
 • E6 Dombås–Ulsberg
 • E10 Tjeldsund–Å
 • Rv. 94/E6/E45 Hammerfest–Riksgrense Finland

Sjekk fylket ditt

Her er vegvesenet sin fylkesvise oversikt over deres tiltak i perioden 2022-2027:

Hele gjennomføringsplanen