Utbedrer E39 mellom Vikeså og Bue

Statens vegvesen bedrer nå trafikksikkerheten (TS) mellom Vikeså og Bue. (25.05.2021)

Den 7,5 kilometer lange vegstrekningen ligger i Bjerkreim kommune i Rogaland.

Det er Sokndal-firmaet BJ Mydland som har fått kontrakten. Med et tilbud på 2,1 millioner var firmaet billigst av de to tilbyderne i konkurransen.

Dette skal gjøres nå

Det er hovedsakelig tre ting som nå skal gjøres på vegstykket som daglig trafikkeres av 8.200 kjøretøy.

– Vi skal fjerne kratt og trær for å bedre sikten langs vegen. Vi skifter og forsterker eksisterende rekkverk der det er nødvendig. Og vi fjerner eller sikrer elementer som kan gi bråstans ved utforkjøring. Dette kan være snakk om store steiner, stubber, trær og dype bekkeløp. Det kan også være aktuelt å sette opp rekkverk på flere steder enn i dag, sier byggeleder Einar Hauge i Statens vegvesen.

Den 7,5 kilometer lange vegstrekningen ligger i Bjerkreim kommune i Rogaland.

Mye er gjort de siste årene

Det er gjort en rekke TS-tiltak på E39 Rogaland de siste årene. Prosjektene startet ved Agder-grensa. I fjor høst var det strekningen Eide-Helleland det ble jobbet på.

Arbeidet mellom Vikeså og Bue starter første uke i juni (uke 22), og skal være ferdig innen utgangen av august. Både dirigering og lys vil bli brukt for å styre trafikken mens vegen vedlikeholdes.

Vi gjør det for bilistene

Statens vegvesen har forståelse for at vegarbeider skaper utfordringer for de reisende, men da er det viktig understreke at det er nettopp dem vi gjør jobben for. Våre veger skal fortsatt være trygge å ferdes på.

Alt som brukes blir slitt, og vegdrift handler ikke bare om å bygge nytt. Det handler også om å ta vare på det vi har. Et strengt inspeksjonsregime sørger for at Statens vegvesen til enhver tid har oversikt over vedlikeholdsbehov, slik at vi kan sette inn rett tiltak til rett tid.

Den aktuelle vegstrekningen er sterkt trafikkert i forbindelse med helgeutfart til Sørlandet. Av den grunn vil arbeidet ta pause etter fredager klokken 12.00. Utenom dette har entreprenør mulighet for å utføre arbeid på kvelds- og nattestid, når dette er hensiktsmessig.

E39 skal være trygg, uansett trasé

Statens vegvesen har fått spørsmål hvorfor vi setter i gang med tiltak på denne strekningen, nå som ny E39 er under planlegging.

– Svaret er at vi har denne vegen fram til ny veg er på plass, og da venter vi ikke med å gjøre påkrevde sikkerhetstiltak. TS-arbeidet langs vegene er en kontinuerlig prosess, hvor nye og forbedrede løsninger kommer hele tiden. Et strengt inspeksjons- og vedlikeholdsregime bidrar til at Norge er blant de aller beste i Europa på trafikksikkerhet, slik denne oversikten fra European Transport Safety Coucil viser, sier Hauge.