Turné sommeren 2019

Det er bra at mange års kamp mot trafikkdøden gir resultater. Nettopp derfor må innsatsen styrkes ytterligere.

Målet for trafikken på norske veier må være at ingen pårørende mottar et tragisk budskap om at deres kjære har mistet livet eller blitt hardt skadd etter en kollisjon eller utforkjøring. Nullvisjonen!

Vi vet at de fem siste årene har i gjennomsnitt 41 personer blitt drept, 216 hardt skadd og 842 skadd i løpet av sommermånedene, juni, juli og august hvert år.

NULLVISJON
Summen av fysiske sikkerhetstiltak, sikrere kjøretøy, holdningsarbeid og Statens vegvesene og politiets kontroller får ned ulykkene. Ser man på hele landet har det også blitt færre ulykker. Allikevel er det en bit igjen før målet om null drepte eller hardt skadde er innfridd.

Vi er ikke i mål. Det er fortsatt mye som kan gjøres.

Store uløste oppgaver
I 2018 åpnet 7,7 km firefelts vei med fysiske atskilte kjørebaner og kun 8,1 km med midtrekkverk på to- og trefeltsveier. Kun 15,8 km ny møtefri vei ble åpnet i 2018. Dette er et historisk lavt tall.

Statens vegvesens veinormal (håndbok N100) angir behov for firefelts vei der gjennomsnittlig døgntrafikk (ÅDT) er høyere enn 12 000, og behov for midtrekkverk på to- og trefelts veier der ÅDT er mellom 6000 og 12 000.

Beregninger viser at dersom veinormalens kriterier skal være tilfredstillende innen 1/1-2030 må det bygges om lag 1 800 km ny møtefri riksvei i perioden 2018-2029. Dette vil i så fall kreve en svært kraftig opptrapping av innsatsen, til 150 km ny møtefri vei per år. Av behovet på om lag 1 800 km ny møtefri vei ligger i underkant av 400 km innenfor prosjektporteføljen til Nye Veier AS. I tillegg kommer alle fylkesveiene.

Må ikke bli en sovepute
I 1970 mistet 560 mennesker livet i trafikken. Siden da har utviklingen gått i riktig retning. Men veidøden har krevd altfor mange mange menneskeliv og altfor mange har blitt hardt skadd. Derfor må ikke nedgangen bli en sovepute, men snarere en spore til enda sterkere innsats. Kampen nytter. Den fører til at færre mennesker mister livet.

Sommerturné – Kampen mot veidøden!
VI i TSF har tatt initativet til en felles nasjonal dugnad mot veidøden i sommermånedene. Dette er tredje året på rad at Trafikksikkerhetsforeningen nå legger ut på turné på norske sommerveier for å informere trafikantene om farene og hvilke forhåndsregler som er nyttige i trafikken.

Turné med reiserute og stopp finner du her