Troms og Finnmark fylkeskommune: Ekstraordinær satsing på fylkesveier i NTP

Bilde: Fylkestinget ble ledet og administrert fra Vadsø, mens representantene deltok digitalt via Teams. Foto: Trond Magne Henriksen

Samferdsel er viktig og betyr svært mye for befolkningen rundt om i hele landet. Det gjelder barn og unge som skal til og fra skole, folk som skal til og fra jobb samt varer og andre tjenester som skal til og fra der hvor folk driver med sin næringsvirksomhet.
En stor del av veiene i fylkene er fylkesveier, og bare i Troms og Finnmark er det ca 4500 km av disse. Mange av disse var bygd på en tid der kjøretøyene ikke hadde det transportbehovet og den vekten som i dag. Dette bærer standarden på mange av veiene preg av.

Vi er omgitt av en natur som tilsier at vi må ha tuneller for å komme gjennom fjell og bruer for å krysse fjorder. Disse krever store ressurser for å drifte og vedlikeholde.

Vi lever i et område som byr på rike naturresurser, og kan høste både fra sjø og land. Fiskeri og havbruk er viktige næringer som er avhengig av gode transportkorridorer for å få fisken ut til markedet raskt og uten forsinkelser. I tillegg har vi landbruk, industri og turisme, som er helt avhengig av god infrastruktur for å kunne drive sine virksomheter med lønnsomhet.

Vi vet at Det er lange avstander både internt i landsdelen og til de viktigste eksportmarkedene i Europa. For Troms og Finnmark som ikke har jernbane, er det næringsveiene på riks og fylkesveinettet som dekker det meste av transportbehovene. Næringslivet påpeker at økt satsning på fylkesveien er en av de viktigste faktorene for å skape flere arbeidsplasser og økt verdiskapning.

Fylkestinget er glad for at Staten vil bidra med tilskudd til investering på noen av våre viktige sjømatveier på Senja og Skjervøy, samt medfinansiering av helårlig fergesamband Brensholmen-Botnhamn. Det er også gjort en hel del investeringer på riksvei, noe som har kortet inn distansen og forbedret veistandarden og fremkommeligheten.

Men når en veit og kjenner til vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene som har passert 10 milliarder kroner bare i Troms og Finnmark, så kreves det ekstraordinære tiltak og en storstilt nasjonal satsing på å løfte standarden og fjerne flaskehalsene på FV.

Troms og Finnmark fylkesting krever derfor at det legges inn en egen ekstraordinær satsing på fylkesveier i neste NTP. Dette er også i tråd med den helhetlige tanken om transportkorridorer som er lagt til grunn for behandlingen av NTP. Det er jo slik at de aller fleste transportene begynner eller slutter på en fylkesvei.