Trafikkutvikling i fremtiden: Vi kommer til å kjøre mer bil, men bytrafikken kan dempes

Oslo Economics og Statens vegvesen analyserer hvordan trafikken utvikler seg de neste tiårene (13.04.2021)

Fører koronaen til varige virkninger på trafikken? Hvordan vil ny teknologi slå ut for reisemønstre i framtiden? Dette er noen av spørsmålene Oslo Economics stiller i en studie som er utført for Statens vegvesen.

Faller alt tilbake til det normale?

Koronaåret har dempet reiseaktivitetene med mange på hjemmekontor og færre på reise til og fra jobb. Av de som har reist, har flere brukt privatbil. I det ene ytterpunktet: Trafikkmønsteret vil raskt normaliserer og vi får fortsatt vekst for alle transportformer. I det andre ytterpunktet: Nye vaner blir varige og påvirker når vi reiser og hvordan vi reiser.

Veitrafikken kan deles opp i fritidsreiser, arbeidsreiser og tjenestereiser. Transport av gods er en egen kategori med egne sterke drivkrefter. Ni av ti personreiser er i en bil. Fra 1990 til 2020 har det vært en jevn vekst for alle trafikkformer. 

Hva driver trafikkveksten?

Oslo Economics har sett på fire scenarier som kombinerer ulike antagelser om vaner og teknologisk utvikling frem mot 2050. I alle scenariene øker den samlede trafikken frem mot 2050. Det laveste anslaget er 17 prosent. Forskjellen i scenariene ligger i hvordan reisene skjer.

I 2020 (før pandemien) var 58 prosent av reisene med bil en fritidsreise. Arbeidsreisene sto for 29 prosent og tjenestereiser 13 prosent. 

I scenariene som antar varige nye arbeidsvaner vil det skje en vekst i fritidsreiser på bekostning av arbeidsreiser, og en sterkere vekst utenfor byene enn i byene. Dette kan bety at rushtida i byene blir kortere. Selv en relativt liten endring i når reisene skjer, kan kutte trafikktopper og gi bedre flyt.

Scenariene som antar utstrakt bruk av ny teknologi i 2050 spår at reiser blir billigere og bedre enn i dag, og at utnyttelsen av eksisterende infrastrukturen blir bedre. Og det er særlig vegtransporten som kommer styrket ut.

Godstrafikken drives av innenlands etterspørsel av varer og eksport ut av Norge. I alle scenarier vil godstransport på vei øke. Elektrifisering av vegtransporten vil styrke vegens konkurransefortrinn.

Grafikk: Hvor mye reiser vi i 2050?

Transportformer med hver sine fortrinn

Scenariene er skrevet med utgangspunkt i endringskrefter i samfunnet som det er relativt enkelt å predikere. I tillegg er det mer usikre drivere som teknologi og vaner.

De ulike transportformene har sine fortinn. Oslo Economics mener at man i begrenset grad kan regne det som realistisk å flytte store transportvolum mellom vei, bane, sjøfart og luftfart.

Mobiliteten har økt, og hver av oss reiser litt lengre hver dag, og bruker noe mer tid på å reise, sammenliknet med begynnelsen av 90-tallet. Personer bosatt i byer bruker mindre tid på transport enn personer bosatt i tettbygde og spredtbygde strøk.

De sentrale drivkrefter er politikk, økonomisk vekst og inntektsutvikling, befolkningsvekst og demografi, teknologisk utvikling og vaner. Befolkningen i Norge forventet å vokse med 11 prosent til 2050. Størst blir økningen i antall personer over 75 år. Veksten er særlig tydelig på Østlandet – Viken med mulig vekst på 18 og 15 prosent.

Bruk av bil

83 prosent av innbyggerne i Norge over 18 år har både førerkort og bil. 5 prosent av befolkningen over 18 år har verken førerkort eller mulighet til å disponere bil, verken selv eller ved hjelp av andre husholdningen.

Personbilen er det desidert mest brukte transportmiddelet for persontransport i Norge i dag. De siste tiårene har vi sett en kraftig økning i antall personbiler i Norge, og beholdningen har vokst fra i overkant av 1,6 millioner biler i 1990 til 2,8 millioner i 2019.

Lavutslippssamfunnet

Norge har ambisjoner om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050, Elektrifisering forventes å være det viktigste tiltaket for å redusere utslipp fra veitransporten. Den raske reduksjonen i batterikostnader kan bidra til omstillingen allerede før 2050, mener Oslo Economics.

Elektrifiseringen vil redusere drift- og vedlikeholdskostnadene og øke vegtransportens konkurranseevne. Vegtransporten blir utslippsfri til en relativt begrenset kostnad. Det øker vegtransportens konkurranseevne sammenliknet med øvrige transportformer.

Analysen Fremtidens transport baserer seg på litteratur, statistikk om transport, bruk av et fremskrivingsverktøy og på intervjuer med fagetatene. Den presenteres i fire scenarier. Ytterpunktene er at alt blir som før – og ingenting blir som før.

Les vegdirektørens kommentarer her! 

LAST NED