Det passerer i dag i gjennomsnitt ca. 18000 kjøretøy pr. døgn på E6-brua ved Lillehammer. Trafikken på eksisterende E6 vil øke til ca. 21300 kjøretøy i 2030 og hele 24700 i 2050. (Foto fra avkjøring Lillehammer Nord).

Trafikkberegninger viser stor trafikkvekst forbi Lillehammer

Nye Veier mener tallene fra Nasjonal transportplan (NTP) viser at det er viktig og riktig å få på plass ny E6 forbi Lillehammer nå. (22.04.2021)

– Politikerne i Lillehammer gjorde et riktig og viktig valg da de gjennom kommunedelplanen bestemte at E6 skal legges utenfor byen. Med tunnel på vestsiden og ny kort og lav bru over Lågen, får Lillehammer en veiløsning som løser fremtidens behov for den sterkt økende gjennomgangstrafikken på en god måte, sier Øyvind Moshagen, utbyggingsdirektør i Nye Veier.

Foto over: Det passerer i dag i gjennomsnitt ca. 18000 kjøretøy pr. døgn på E6-brua ved Lillehammer. Trafikken på eksisterende E6 vil øke til ca. 21300 kjøretøy i 2030 og hele 24700 i 2050. (Foto fra avkjøring Lillehammer Nord).

Nye Veier merker seg spesielt økningen som er beregnet for de lange personreisene, samt den store andelen gods på vei.

– Tallene fra NTP og Transportøkonomisk institutt viser at de fleste som skal lenger enn syv mil velger bilen som fremkomstmiddel. I dag gjelder dette ca. 60 prosent av de reisende og i 2050 øker altså andelen til 68 prosent. Transportøkonomisk institutt mener også å se en økning med seks prosent på godstrafikken, som igjen fører til en betydelig økt andel tunge biler på E6 forbi Lillehammer i 2050. E6 er hovedfartsåren gjennom landet og viktig for både persontrafikk og godstransport langt utenfor Lillehammer og Innlandet, sier Moshagen.

Andelen reisende med buss skal ifølge NTP også øke i årene fremover.

– I Nye Veier har vi stor tro på lange ekspressbussreiser, etter hvert fullelektriske, på effektive og trafikksikre hovedveier. Når Nye Veier har bygd ferdig ny E6 hele veien fra Kolomoen i sør til Otta i nord, snakker vi om en total tidsbesparelse på bortimot en halvtime for de tunge kjøretøyene og enda mer for personbilene. Da blir det mer attraktivt å reise med buss, noe også tallene fra NTP bekrefter med en antatt økning i lange bussreiser på en prosent, sier Moshagen.

For Lillehammer er det relevant å se på de lokale tallene. Dette fremkommer ikke i NTP, men Nye Veier har fått beregnet fremtidige trafikktall som en del av arbeidet med den pågående planprosessen.

– I normalsituasjonen i dag passerer det i gjennomsnitt ca. 18000 kjøretøy pr. døgn på E6-brua ved Lillehammer. Trafikken på eksisterende E6 vil øke til ca. 21300 kjøretøy i 2030 og hele 24700 i 2050. Tungtrafikken pr. i dag utgjør ca. 2200 kjøretøy, og med trafikkveksten som er synliggjort i NTP vil tungtrafikken kunne øke til mellom 3400 – 3700 tunge biler forbi Lillehammer pr. døgn i 2050. Dette er en viktig bakgrunn for at det er vedtatt å bygge ny E6 mellom Moelv og Otta, som vil løse denne store utfordringer for blant annet Lillehammer, sier Moshagen.

Planprosessen for utbygging av E6 forbi Lillehammer pågår. Med planvedtak i løpet av 2021 ligger det an til veiåpning i 2025.