Tilskudd til tryggere skoleveier og nærmiljø

Alle kommuner kan søke om tilskudd til mer trafikksikre skoleveier og nærmiljø, slik at flere barn og unge trygt kan sykle og gå til skolen. 

Barnas transportplan i Meld. St. 20 (2020 – 2021) Nasjonal transportplan 2022 – 2033 er det lagt til grunn en satsing på økt trafikksikkerhet for barn og unge for perioden 2022 – 2027.

Sentralt i denne satsingen er en ny tilskuddsordning til tryggere skoleveier og nærmiljø, som vil støtte opp under det nasjonale målet om at flere barn skal sykle eller gå til skolen.

Tilskuddsordningen vil omfatte både trafikantrettede og fysiske tiltak langs skoleveier og nærmiljø der barn og unge ferdes. 

Tilskuddsordningen forvaltes av Statens vegvesen.

Se invitasjon med utfyllende informasjon og kriterier for å søke.

Last ned utfyllbart søknadsskjema

Å skille trafikantgruppene er en av de mest effektive tiltakene mot alvorlige trafikkulykker

Søknadsfrist og -prosess

Søknaden må være mottatt elektronisk hos Statens vegvesen, firmapost@vegvesen.no, innen 1. mars 2022.

Statens vegvesen vil deretter utarbeide et samlet forslag til prioritering og beslutte tildeling. Det legges videre opp til at fylkeskommunene bistår Statens vegvesen med å foreta en intern prioritering av søknader innad i eget fylke.

Tilsagnsbrev og eventuelle avslagsbrev sendes den enkelte søker i løpet av april 2022.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om ordningen kan stilles til Hanne-Merete Hagset mobil 93 4041 69  hanne-merete.hagset@vegvesen.no