Marianne Bergmann Røren

Ta bedre vare på de veiene vi har

Hver dag jobbes det med å sikre trygg og åpen infrastruktur i hele Norge. Vei og samferdsel er viktig for folk. I lange tider har politikere prioritert og snakket om nye, store veiprosjekter.

Innlegg av Marianne Bergmann Røren, Konsernsjef i Mesta

Vi i Mesta slår et slag for å ta bedre vare på de veiene vi allerede har. Vedlikeholdsetterslepet, klimaendringer og miljøhensyn krever at vi tenker og prioriterer annerledes. Vi må ta ansvar for de naturinngrepene som alt er gjort ved bygging av eksisterende veier, og sørge for at disse veiene fortsetter å være sikre og funksjonelle. Bedre vedlikehold av etablerte veier vil også bidra til at man opprettholder verdien av de investeringer som allerede er gjort.

Tidligere i år slo Rådgivende ingeniørers forening gjennom sin «State of the Nation», nok en gang fast at veiforfallet er fryktelig stort. Fylkesveiene er aller dårligst. Det er også på fylkesveiene at det forekommer flest dødsulykker. I rapporten fremkommer det at så mye som 42 % av fylkesveinettet i Norge har dårlig, eller svært dårlig tilstand. Etterslepet er enormt og alt i 2029 vil det koste over 100 milliarder kroner å lukke gapet, dersom man fortsetter i samme takt som i dag.

Allerede nå ser vi hvordan økt nedbør får konsekvenser for infrastrukturen. Vi er smertelig klar over at ekstremværet vil øke i intensitet og opptre hyppigere i tiden fremover. Det får umiddelbare konsekvenser for veistandarden, og gjør behovet for økte vedlikeholdsbudsjetter på veiene enda mer akutt. Med dagens tempo vil det ta 35 år å sikre veinettet mot skred og ras.

Det klippes som kjent ikke mange snorer av politikere akkompagnert av hornmusikk og marsipankake over vel vedlikeholdte, eller nylig rassikrede veier. Det hører nye, store veiåpninger til. NAFs Trafikantbarometer for 2021 gir dog interessant innsikt for politikerne. I undersøkelsen svarer nemlig over halvparten at politikerne bør prioritere vedlikehold av veier. En tredjedel mener at de bør prioritere å bygge nye veier. Det er derfor et paradoks at mens flertallet av folk vil prioritere vedlikehold, brukes kun én av fem kroner som går til vei, på de veiene vi allerede har.

Samferdselsinvesteringer danner grunnlag for investeringsbeslutninger i bedriftene og lokalisering av ny industri og næringsvirksomhet. Her er det lett å kun tenke nytt og stort. Det vil være både distrikts-, miljø- og næringsvennlig politikk å ruste opp og ivareta veiene vi allerede har på en langt mer ambisiøs måte.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.