Studie avdekker nye pendlingsvaner etter pandemien

En mobilitetsstudie fra WSP sammenligner pendlingsvaner i Oslo, Helsingfors, København og Stockholm. Felles for byene er at reiser med kollektivtransport har gått ned, mens pendlerreisene med bil og sykkel har økt. Men det finnes også flere forskjeller.

Illustrasjonsfoto over: iStockPhoto/TSF

At mange yrkesgrupper har mulighet til å jobbe hjemmefra eller fra hytta én eller flere dager i uken, har bidratt til store endringer i reisemønsteret i de nordiske byene. Det viser en ny studie fra WSP.

– Studien viser omfattende økning når det gjelder reiser med bil og sykkel. Samtidig har kollektivtrafikken mistet passasjerer. Om dette er permanente endringer gjenstår å se, sier Are Kristiansen, mobilitetsekspert i WSP, og fortsetter:

–        Hjemmekontor har trolig kommet for å bli, men fremover blir det virkelig spennende å se om de økte drivstoffkostnadene og kostnadsnivået generelt i samfunnet vil utjevne effekten av hjemmekontor og føre til ny vekst for kollektivtrafikken.

Oslo ledende på deletjenester for bil og sykkel
Studien er en del av WSPs arbeid med trender og analyser og danner et kunnskapsgrunnlag som blant annet benyttes i arbeidet med å framtidssikre valgene som tas i byutviklingsprosjekter. Den bekrefter flere vanlige antakelser om hvordan folk ferdes i de ulike hovedstedene, samtidig som nye fakta også har blitt lagt på bordet.

– At mange sykler i København, og at Oslo har kommet langt med å elektrifisere kollektivtransporten er ganske kjent. Men studien viser også at København har høyest andel bilpendlere, og at Oslo ligger langt framme når det gjelder delemobilitet for bil- og sykkel. Til tross for et fall i kollektivtransporten etter pandemien, har Stockholm fortsatt den største andelen kollektivpendlere, sier Kristiansen.

Mest hjemmekontor i Finland
Folk i Helsingfors er spesielt glad i hjemmekontor, og en av ti oppgir at de ikke har gått tilbake til kontoret i det hele tatt etter pandemien. Resultatet stemmer med andre studier som viser at finner har tilpasset seg bedre enn gjennomsnittet når det gjelder det nye digitale arbeidslivet.

– Hvis resultatet opprettholdes blir det interessant å se hvordan Helsingfors håndterer denne utviklingen. Finland kan bli en interessant case for å studere effektene av økt bruk av hjemmekontor, og hvordan dette påvirker reisevanene våre og transportsystemet på lang sikt, sier Kristiansen.

Andre funn fra studien:

• København opprettholder sin posisjon som Nordens sykkelhovedstad. Nesten hver fjerde beboer, 23 prosent, pendler med sykkel til jobb eller studier. Samtidig bruker 43 prosent bilen, noe som betyr at København er hovedstaden med høyest andel bilpendlere i Norden.

• Oslo er suveren på elektrifisering. Mange Oslo-borgere har tilgang til og bruker elbil, men det har også blitt vanligere med delingstjenester for bil- og sykkel.

• Stockholm har den største andelen av kollektivreisende.

• Helsingfors peker seg ut som byen der hjemmekontor er kommet for å bli. Hver tiende Helsingfors-innbygger jobber hjemmefra etter pandemien.

Om WSPs mobilitetsstudie

WSP har studert reise- og pendlingsmønster gjennom parallelle studier i de nordiske nabolandene Norge, Finland og Danmark, for å se hvilke likheter og forskjeller som finnes i hvert enkelt land. Studien ble gjennomført i juni 2022 med totalt 2500 respondenter i Stockholm, Helsingfors, København og Oslo. Undersøkelsen er gjennomført via CINT med et representativt utvalg i alderen 18–70 år.