Strengere klimakrav til alle som skal ha oppdrag for Statens vegvesen 

Nullutslipp på kjøretøy og maskiner og mer effektiv drift er blant tiltakene som skal sørge for at Statens vegvesen når målet om 55 prosents reduksjon i klimagassutslippene innen 2030.

CO2-utslippene fra asfalt er redusert med 25 prosent og stadig flere ferjesamband går fra å være utslipps-verstinger til nullutslipp. Nå skjerpes klimakravene på alle områder innenfor drift og vedlikehold og utvikling av riksvegene.

Trapper opp tiltak

Statens vegvesen har som mål å kutte både de direkte og indirekte klimagassutslippene fra anlegg, drift og vedlikehold med 55 prosent innen 2030.

Drift og vedlikehold og utvikling av vegnettet står for en betydelig andel av disse utslippene. Drift- og vedlikeholdsdivisjonen har derfor vedtatt en egen klimastrategi. Nå følges denne opp med en mer konkret klimahandlingsplan, som beskriver en rekke tiltak som må gjøres frem mot 2030 innenfor de ulike kontraktstypene. Tiltakene handler i stor grad om opptrapping av kontratskrav og tildelingskriterier som gir utslippskutt.

Ønsker dialog

Statens vegvesenber nå om tilbakemelding fra leverandørbransjen på de konkrete forslagene i klimahandlingsplanen som er lagt ut i Doffin i dag.

– Vi har noenvegdriftskontrakter hvor entreprenøren har forpliktet seg til store utslippskutt. Nå skjerper vi kravene og tildelingskriteriene i samtlige kontrakter, sier direktør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Bjørn Laksforsmo. 

– Vi ønsker en dialog om hvordan vi kan utforme kravene og tildelingskriteriene for å få størst mulig effekt, og vil også lytte til hva bransjen mener er realistisk, for eksempel når det gjelder innfasing av tunge nullutslipps maskiner. Samtidig må alle være forberedt på at vi står foran krevende utfordringer og at kravene i kontraktene skjerpes. Men det er helt nødvendig for å få ned klimautslippene, sier divisjonsdirektøren.

Utvikling av klimastrategi

Drift- og vedlikeholdsdivisjonen vedtok sin førstekontraktsstrategi i 2020, og innførte klimakrav i mange kontrakter.

– Siden da har vi skapt oss noen erfaringer og testet ulike krav og anskaffelsesformer. Vi vil ha ulike verktøy i verktøykista for ulike kontraktstyper – kontrakter for vegdrift, asfalt og elektro er både like og forskjellige. Vi vil ha bransjen med oss for å finne og utvikle verktøyene som passer for de ulike kontraktstypene. Dette er spesielt viktig med tanke på de nye flerårige vegdriftskontraktene som starter fra 2025, sier Bjørn Laksforsmo.  

Konkrete forslag

Her er noen av Statens vegvesens forslag til tiltak for å få CO2-kutt innen drift og vedlikehold:

  • Nullutslipp personbiler og varebiler. Minimum 90 % av bilbruken i 2025 og 100 % i 2027.
  • Nullutslipp tunge kjøretøy og maskiner. Uttesting er i gang. Minimum 80 % i 2027. Nullutslipp på samtlige i 2030, med noen unntak.
  • Krav om EPD (miljødeklarasjon for å dokumentere indirekte utslipp) på enda flere områder og økt bruk av EPD i tildelingskriteriene.

Høringsfrist

Statens vegvesen skal holde egne dialogmøter med bransjeorganisasjonene seinere i måneden.

Frist for å komme med tilbakemeldinger om forslagene er 5. oktober. Statens vegvesen tar sikte på å vedta den nye klimahandlingsplanen inkludert de endelige kravene innen utgangen av året.

Les hele høringsforslaget her.