Stortinget viser tydelig veg for rassikring

Stortinget fattet denne uken en rekke enormt viktige vedtak for rassikring av riks- og fylkesvegene. Enstemmighet om gjennomføringsplan innen 2023 og et klart flertall for et innovasjonsprogram, incentivordning for forebyggende skredkontrollanlegg og varsling, alternative kostnadsvurderinger og felles forståelse av utfordringene – Alt dette skaper gode rammer for det videre arbeidet for å skredsikre vegene våre framover, sier leder for Nasjonal rassikringsgruppe, Jenny Følling i en pressemelding (06.04.2022).

Vedtakene det ble flertall for, følger langt på veg ønskene og innspillene fra Nasjonal rassikringsgruppe til transport- og kommunikasjonskomiten. Leder i Nasjonal rassikringsgruppe, Jenny Følling, applauderer Stortingets tydelige signal og marsjordre. Debatten i Stortinget viser at regjeringspartiene vil ha mye å svare ut gjennom romsligere budsjetter til rassikring, programmer, ordninger og plansamarbeid.

«Dette markerer starten på en kursendring og kraftfull pakke for rassikring av riks- og fylkesvegene i Norge, men det må også følges opp med konkrete penger i statsbudsjettet», sier Følling. Hun mener tiden er inne for at statsbudsjettene styrkes allerede fra 2023 – «Spesielt ber vi om 2 mrd. mer per år til sikring av fylkesvegene», avslutter hun.

Her er vedtakene som skaper en god innretning for arbeidet framover;

-Stortinget ber regjeringa sette fortgang i arbeidet med å få utarbeidd heilskaplege nasjonale ras- og skredsikringsplanar som omfattar alle skredpunkt med høg og middels skredfare, både for riksvegnettet og for fylkesvegnettet. Planane skal vera ferdige før utgangen av 2023.

-Stortinget ber regjeringa følgje opp arbeidet som vert utført av Statens vegvesen i samband med skredfaktormodellen, og at alle relevante prosjekt vert vurderte basert på to sikringsnivå med tilhøyrande tiltak og kostnadsanalysar. Vidare ber Stortinget regjeringa syte for at fylkeskommunane vert godt involverte i arbeidet.

-Stortinget ber regjeringa utarbeide eit innovasjonsprogram for skredsikring. Programmet bør støtte alternative løysingar og nivå innan skredsikring, på både fylkes- og riksvegar, og femne om alt frå enkel skredovervaking til tunge infrastrukturtiltak.

-Stortinget ber regjeringa vurdere om dagens driftskontraktar for vegvedlikehald er optimale med tanke på tidleg involvering, og opne nok slik at ein kan ta i bruk innovative løysingar. Det bør i denne samanhengen vurderast om det kan vera formålstenleg med auka bruk av insentivordningar som del av driftskontraktane.

-Stortinget ber regjeringen opprette en insentivordning for utredning, installering og drift av forebyggende skredkontrollanlegg og varslingssystemer.