Statsråden stopper ikke ny E6: – Fire felt gir bedre flyt

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård vil ikke gripe inn overfor Nye Veier og redusere E6-utbyggingen gjennom Rennebu.

Lars Haltbrekken (SV) ba i et skriftlig spørsmål i Stortinget samferdselsministeren om å skalere ned E6 gjennom Rennebu fra en smal fire felts motorvei og 110 km/t til en enda smalere to- og tre-felts vei med 90 km/t, skriver avisa Opdalingen.

Men det vil ikke statsråd Jon-Ivar Nygård.

Nå foreligger svaret fra Ap-statsråden og Nygård har ingen planer om å gripe inn i planene til Nye Veier.

Han peker Samferdselsdepartementet i 2019 til grunn at Nye Veier tilpasser veistandarden på sine prosjekter i Trøndelag ut fra en helhetlig tilnærming med mål om vesentlig økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Statsråden mener en firefelts E6 gir bedre flyt på en strekning med mye tungtrafikk.

«Ved å bygge ny firefelts-vei på hoveddelen av veistrekningen vil den få lengre levetid og økt nytte gjennom bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet/trafikkflyt. Den aktuelle veistrekningen har tilnærmet en tredjedel tunge kjøretøy. Fire felt vil da gi bedre flyt i trafikken der forbikjøring av saktegående kjøretøy (vogntog) er mulig kontinuerlig. Det gir et vesentlig bidrag til jevn kjøring og dermed redusert forbruk av drivstoff.», skriver statsråden i svaret, ifølge avisa Opdalingen.

VADLØKKJBRUA NORD FOR BERKÅK ER EN AV SEKS BROER PÅ DEN NYE E6-STREKNINGEN. FOTO: NYE VEIER

Dyrt å bygge for lite

Statsråden peker også på at Soknedalstunnelen er bygget som en ett-løpstunnel, men regulert som firefelts vei og trafikkprognoser viser at det vil være behov for to løp i Sokndalstunnelen i løpet av en 20-årsperiode, påpeker Nygård.

Han argumenterer med at det Nye Veier må sørge for å bygge ut med riktig standard når en først bygger ut.

‹Det dyreste samfunnet gjør, er å først bygge ut og så måtte utvide relativt ny vei. For å sikre en effektiv ressursbruk der vi får mest mulig vei per brukte krone, høyest muligtrafikksikkerhet og minst mulig negative virkninger for klima og miljø, er det avgjørende at man har fleksibilitet i valg av veistandarder. Valg av standard gjøres strekningsvis, basert på samfunnsøkonomiske analyser.»

Sjekker veinormalene

Nygård understreker at det er Nye Veier selv som har ansvaret for å planlegge og bestemme hvilken standard og dimensjonering som skal legges til grunn for de strekningene selskapet bygger ut, innenfor rammene av gjeldende veinormaler.

«Jeg ser ikke grunn til å gå nærmere inn i selskapets vurdering rundt standardvalg for den aktuelle strekningen.», svarer Nygård til Haltbrekken.

Han peker samtidig på at Samferdselsdepartementet vil gjøre en større gjennomgang av veinormalene, som blant annet skal se på innslagspunkt for firefeltsvei.

«Jeg vil komme nærmere tilbake til dette når gjennomgangen er ferdig», avslutter Nygård.