Statsbudsjettet – 40 milliarder til veiformål i 2022

Regjeringen ønsker å bruke 8 prosent mer på samferdsel til neste år, sammenlignet med inneværende år. 33,5 milliardar kroner fordeles til Statens vegvesen og 5,9 milliardar kroner til Nye Veier. I tillegg kommer 500 millioner kroner til Fellesprosjektet Ringeriksbana/E16. (13.10.2021)

Omtrent halvparten av de 40 milliardene som foreslås brukt til veiformål i 2022, skal ifølge budsjettforslaget gå til investeringer.

– Disse investeringene sikrer et høyt trykk i utbyggingen av norske veier. Det vil bli anleggsstart på E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen, E136 Breivika–Lerstad og E8 Sørbotn–Laukslett, forutsatt Stortingets vedtak om kostnadsrammer. Det bskal også settes av 1 milliard kroner til det nye OPS-prosjektet rv. 555 Sotrasambandet. På fleire strekningar vil det vere førebuande arbeid, slik at det kan bli anleggsstart. Det betyr tryggere veier i hele Norge, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Det vil bli iversatt forberednede arbeider på E6 Megården–Mørsvikbotn i Nordland, E16 Hylland–Sleen, Fellesprosjektet Vossebanen/E16 Stanghelle–Arna i Vestland, E134 Røldal–Seljestad i Vestland, E134 Saggrenda–Elgsjø i Viken og Vestfold og Telemark, E134 Oslofjordforbindelsen, fase 2 i Viken og E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt i Nordland og Troms og Finnmark.

9 milliarder til drift og vedlikehold

Forslaget på nær 9 milliarder kroner til drift og vedlikehold vil ifølge departementets beregninger redusere etterslepet på riksveiene med 350 millioner kroner. Det er spesielt knyttet til arbeidene med oppgradering av tunneler. 

– I Nasjonal transportplan 2022–2033 er utbetringsstrekninger et viktig begrep. Det er vegstrekninger der Statens vegvesen utbetrer den eksisterende veien framfor å bygge ny. Det gir reduserte kostnader og mindre negative konsekvenser for klima og miljø. Vi tar bedre vare på det vi allerede har, sier Hareide.

Utbetringsstrekningane  er rv. 7 Svenkerud–Ørgenvika, rv. 70 Oppdal–Sunndalsøra, rv. 80 Sandvika–Sagelva og rv. 94 Akkarfjord–Jansvatnet kan være aktuelle for oppstart i 2022. Det er Statens vegvesen som vurderer og avgjør dette gjennom året.

Tilskuddsordning til fylkesveier

Regjeringa foreslår å opprette en ny tilskuddsordning på 40 millioner kroner for tryggere skoleveier og nærmiljø.

Det foreslås å bevilge 6 milliarder som direkte bidrag fra staten til byvekst- og belønningsavtalane, som er inngått med Oslo-området, Bergens-området, Trondheims-området og Nord-Jæren. Kristiansand, Buskerudbyen, Grenland, Nedre Glomma og Tromsø har såkalte belønningsavtaler.

– Regjeringen følgjer opp lovnaden i Nasjonal transportplan om en økt satsing på fylkesveier, og oppretter en ny tilskuddssordning. Ordningen skal rette seg mot vedlikehold, fornying og utbedring av fylkesveiene, sier samferdselsministeren uten å tallfeste noe beløp.

Så blir det spennede å se hvor mye den nye rød-grønne regjeringen rekker å endre på den avtroppende regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022. Noe vil sikkert bli gjort, før budsjettforslaget skal behandles av Stortinget innen jul.