Starter detaljregulering for ny E39 Mandal-Lyngdal

Arbeidet med detaljregulering av ny E39 mellom Mandal og Herdal i Lyngdal har startet. Strekningen inngår i den helhetlige utbyggingen av ny E39 mellom Kristiansand i Agder og Ålgård i Rogaland. (10.12.2020)

Den nye veien kommer til å gi vesentlig bedre trafikksikkerhet, redusert reisetid, god fremkommelighet og bidra til positiv utvikling av et stort og viktig bo- og arbeidsmarked. Den 4. desember varslet Nye Veier om igangsettelse av planarbeid med detaljregulering av den om lag 26 kilometer lange strekningen. Målet er vedtatt plan innen desember 2021.

– Ny E39 erstatter svært ulykkeutsatt strekning, som også er preget av store trafikale utfordringer i vintersesongen. Den nye riksveien vil halvere reisetiden, og knytte regionen tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarked, sier utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen.

– Ambisjon er å ferdigstille denne viktige delstrekningen av E39 i 2026, sier Øyvind Moshagen, utbyggingsdirektør i Nye Veier.

Byggingen av ny trafikksikker E39 fra Kristiansand og vestover i Agder startet i oktober 2018. Ganske nøyaktig ett år senere startet arbeidet i forlengelsen av dette prosjektet og inn til Mandal by i Lindesnes kommune. I tillegg er den 11 kilometer lange parsellen gjennom Lyngdal kommune, fra Herdal til Røyskår, i konkurranse. Byggestart der er neste år med ferdigstillelse innen 2024.

– Når prosjektet E39 Mandal – Lyngdal øst står ferdig i 2026, har Nye Veier levert 62 kilometer med sikker firefelts motorvei sammenhengende fra bynært Kristiansand gjennom Lindesnes til Røyskår vest i Lyngdal kommune, sier Moshagen.

Positive ringvirkninger
Utbyggingsdirektøren peker på store positive ringvirkninger for landsdelen med ny hovedfartsåre.

– Ny E39 erstatter svært ulykkeutsatt strekning, som også er preget av store trafikale utfordringer i vintersesongen. Den nye riksveien vil halvere reisetiden, og knytte regionen tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarked, informerer utbyggingsdirektør Moshagen.

Nye Veier har med seg Sweco som rådgiver i utviklingen av reguleringsplan. Detaljreguleringen viderefører og optimaliserer løsninger innenfor korridoren som kommunestyrene i Lyngdal og Lindesnes kommuner vedtok i vår.

Tett dialog, medvirkning og innspill fra myndigheter og publikum er viktige for å finne frem til gode løsninger, og de første digitale informasjonsmøtene gjennomføres allerede i januar, forteller prosjektsjef Vidar Stormark.

Medvirkning
– I forbindelse med planarbeidet legges det opp til folkemøter, særmøter og andre arenaer for medvirkning og informasjonsdeling. Prosjektet satser også målrettet på digitale løsninger, slik at det skal være lettest mulig for publikum å innhente og dele informasjon som er relevant for planprosessen. Tett dialog, medvirkning og innspill fra myndigheter og publikum er viktige for å finne frem til gode løsninger, og de første digitale informasjonsmøtene gjennomføres allerede i januar, forteller Vidar Stormark, som er prosjektsjef for utbyggingen som skal skje mellom Mandal i Lindesnes og Herdal i Lyngdal.

Strekningen som skal reguleres inneholder kryss med tilførselsveier; ett i området Blørstad med tilkobling i området Tredal ved Vigeland, i tillegg til at det reguleres inn kryss og mulig tilførselsvei mot Udland lengst vest i Lindesnes.

– Dette for å ta høyde for tilkobling av mulig ny fylkesvei til Spangereid, sier Stormark.
Det skal bygges bro over Mandalselva og Audna, samt en rekke andre typer konstruksjoner og tunneler. Veien reguleres og bygges med fire felt og fartsgrense 110 km/t. Tilførselsveier blir tofelts vei.

Nye Veier skal gjennomføre detaljreguleringen med Sweco som rådgiver, Disse skal jobbe med planarbeidet. Bak fra venstre: Marius Fiskevold, Mette Eng Pedersen, Anja Husa Halvorsen, Håkon Lohne (planprosessleder Nye Veier), Knut Aalde, Saman Mameghani, Frode Løset, Kjetil Sandsbråten, Christopher Gehrken Strauman, Rasmus Haugli, Dag Løvhaug, Stine Mørk Forsbak, Karl Arne Hollingsholm, Martin Mattson, Christian Mikkelsen, Bjarte Skogheim, Ketil Flagstad, Torbjørn Valnes, Zen Mushtaq og Benedicte Antoinette Kirkerud Ender. Foto: Nicki Twang

Digitale folkemøter
Nye Veier hensyntar situasjonen omkring Covid-19 og informasjonsmøtene vil derfor foregå digitalt. Digitale informasjonsmøter for Lyngdal og Lindesnes kommuner gjennomføres henholdsvis 11. og 13. januar. Begge møtene starter klokken 18.00. Lenke til disse møtene vil publiseres på Nye Veiers nettside for planprosessen: https://e39mandal-lyngdal.no/. Under møtene vil det gis en presentasjon av arbeidet som skal gjennomføres og fremdrift. Møtene legger til rette for toveis kommunikasjon, slik at publikum kan stille spørsmål direkte i møtet. Opptak av møtene blir gjort tilgjengelig for offentligheten i etterkant, og legges ut på prosjektnettsiden.

Slik kan du medvirke
Nye Veier ønsker god medvirkning og ber alle med innspill om å fremme disse så tidlig som mulig i planarbeidet. Synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger må være oss i hende innen 20. januar 2021.
Innspillene må sendes inn skriftlig i en av følgende kanaler: 
• kartportalen DinE39 www.e39mandal-lyngdal.no
• epost til E39ML@sweco.no, eller
post til Sweco Norge AS v/ Marius Fiskevold, Postboks 80 Skøyen, 0212 Oslo. Merk innspill med «E39 Mandal-Lyngdal øst».

For ytterligere informasjon: https://e39mandal-lyngdal.no.