Sommertrafikken

Det er bra at mange års kamp mot trafikkdøden gir resultater. Nettopp derfor må innsatsen styrkes ytterligere.

29 drepte mennesker i veitrafikken i sommermånedene er 29 mennesker for mange. Derfor er statistikken for sommermånedene dyster lesning. Målet for trafikken på norske veier må være at ingen pårørende mottar et tragisk budskap om at deres kjære har mistet livet eller blitt hardt skadd etter en kollisjon eller utforkjøring. Nullvisjonen!

NULLVISJON
Summen av fysiske sikkerhetstiltak, sikrere kjøretøy, holdningsarbeid og Statens vegvesene og politiets kontroller får ned ulykkene. Ser man på hele landet har det også blitt færre ulykker. Allikevel er det en bit igjen før målet om null drepte eller hardt skadde er innfridd.

Vi er ikke i mål. Det er fortsatt mye som kan gjøres.

Store uløste oppgaver
I 2015 åpnet 9,3 km firefelts vei med fysiske atskilte kjørebaner og 26,6 km med midtrekkverk på to- og trefeltsveier. Totalt 35,9 km ny møtefri vei ble åpnet i 2015.

Statens vegvesens veinormal (håndbok N100) angir behov for firefelts vei der gjennomsnittlig døgntrafikk (ÅDT) er høyere enn 12 000, og behov for midtrekkverk på to- og trefelts veier der ÅDT er mellom 6000 og 12 000.

Beregninger viser at dersom veinormalens kriterier skal være tilfredstillende innen 1/1-2030 må det bygges om lag 1 800 km ny møtefri riksvei i perioden 2018-2029. Dette vil i så fall kreve en svært kraftig opptrapping av innsatsen, til 150 km ny møtefri vei per år. Av behovet på om lag 1 800 km ny møtefri vei ligger i underkant av 400 km innenfor prosjektporteføljen til Nye Veier AS. I tillegg kommer alle fylkesveiene.

Må ikke bli en sovepute
I 1970 mistet 560 mennesker livet i trafikken. Siden da har utviklingen gått i riktig retning. Men veidøden har krevd altfor mange mange menneskeliv og altfor mange har blitt hardt skadd. Derfor må ikke nedgangen bli en sovepute, men snarere en spore til enda sterkere innsats. Kampen nytter. Den fører til at færre mennesker mister livet.

Sommeraksjon
VI i TSF har tatt initativet til en felles nasjonal dugnad mot veidøden i sommermånedene. Etter å ha kjørt over 6000 km i løpet av juni, juli og august rundt i landet, ser vi at det nytter å informere om farene på veien på sommeren. Vi ønsker derfor en forsterket innsats og har spilt inn et forslag til ny Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veien 2018-2021. Les mer om Nasjonal sommerdugnad på NTB.