Skifter ut deler av «ferdigrustet» rekkverk på E6 sørover fra Stange

Statens vegvesen har bestemt at en del av det «rustne» rekkverket på E6 mellom Kolomoen og Dal i Innlandet skal skiftes. Årsaken er at stålkvaliteten ikke er som forventet

Foto over: Rekkverket i cortenstål som ble satt opp som et pilotprosjekt da ny E6 i Innlandet ble bygd, fungerer ikke som forventet. På deler av strekningen mellom Kolomoen og Dal skal det nå byttes ut med rekkverk i galvanisert stål. (Foto: Goolge Maps)

Da det ble bygd ny E6 mellom 2009 og 2015, ble det bygd rekkverk i såkalt cortenstål. Dette er en type rusttregt stål med en spesiell legering som skal gjøre at det i reaksjon med omgivelsene danner en beskyttende patina mot videre nedbryting av stålet, uten å tilføre andre overflatebeskyttende komponenter.

Rekkverk av cortenstål brukes flere steder i utlandet, og Statens vegvesen satte i gang et pilotprosjekt for å teste ut materialet mellom Kolomoen og Dal.

Ruster for raskt

Cortenstålet har imidlertid ikke fungert etter forventningene. Gjennom inspeksjoner av rekkverket har Statens vegvesen avdekket at rekkverket brytes ned raskere enn andre rekkverk. Dette henger sammen med at utformingen av rekkverket gjør at det samler seg fukt og salt. Rekkverket har fungert godt andre steder i verden, men viser seg å fungere dårlig på den aktuelle strekningen på E6 i Innlandet.

Det er derfor nødvendig å montere helt nytt rekkverk i galvanisert stål på de mest utsatte partiene mellom Kolomoen og Dal. Prosjektet vil gå over flere år. Første etappe går fra Kolomoen til Espatunnelen. Forberedende arbeider startet i forrige uke. 

Etter å ha gjennomført en trafikksikkerhetsrevisjon av strekningen, ser Statens vegvesen at det også er nødvendig å montere en god del nytt rekkverk forbi fjellskjæringer og andre farlige sidehindre.

Det blir nedsatt hastighet og noe redusert framkommeligehet der arbeidene pågår.

Sikkerhet kommer først

– Det er selvfølgelig beklagelig at vi er nødt til å skifte ut et forholdsvis nytt rekkverk. Men Statens vegvesen er opptatt av å ta i bruk ny teknologi og tester stadig ut nye materialer og nytt vegutstyr. Slik kan vi utvikle løsninger som er bedre og mer framtidsretta. Men i dette tilfellet har inspeksjonene avdekket at utstyret ikke oppfyller kravene til sikkerhet, og da tar vi konsekvensen av det og velger andre løsninger, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Det er ikke aktuelt å skifte ut rekkverket på hele strekningen. At cortenstålet er rustet på overflata, betyr nødvendigvis ikke at det er rustent inni.

– Vi har gjort grundige undersøkelser av rekkverket mellom Kolomoen og Espa. Der avdekket vi systematiske avvik på de såkalte «C-profil»-rekkverkene. Disse blir nå skiftet i etappe 1. Det er all grunn til å forvente tilsvarende grad av nedbryting på den samme typen rekkverk i hele pilotprosjektet. Vi har derfor lagt en plan for etappevis utskifting av ytterligere rekkverk ned til Dal, sier Gunnar Eiterjord.

Statens vegvesen skal i 2022 bruke 22 millioner kroner på utskiftning av cortenstålrekkverket. 

– Statens vegvesen prioriterer sikkerhet for trafikantene. Det innebærer at vi skifter ut rekkverk som ikke fungerer etter forutsetningene, sier Gunnar Eiterjord.

I tillegg til å skifte ut rekkverket som har rustet for fort, skal Statens vegvesen bytte ut porter i midtdeleren på strekningen Tangen – Dal i år. Portene gjør det mulig å åpne midtdeleren for å slippe trafikk gjennom i en nødsituasjon. Portene blir byttet ut som følge av driftsutfordringer på grunn av materialbruk. De nye portene blir montert i standard galvanisert utførelse.