Skal iverksette strakstiltak og utbedringer på Rv.13 Skare-Sogndal

Nye Veier har satt av 200 millioner kroner til utbedringstiltak på Rv.13 Skare-Sogndal og har plukket ut områder der det er størst rasfare.

Foto over: Rasutsatt område på Rv.13 Skare-Sogndal. Foto: Asplan Viak

Strekningen Rv.13 Skare – Sogndal er rasutsatt og delvis svært smal. Konkurransen om iverksetting av utbedrings- og byggetiltak lyses ut denne høsten. Det er forventet at de fysiske arbeidene kan starte i 2023.

-Det er godt kjent at Rv.13 er rasutsatt og er delvis svært smal og at dette kan skape utrygghet for de som ferdes langs veien. I perioder og særlig i sommerhalvåret er det dessuten stor trafikk som skaper forsinkelser. I første omgang iverksetter vi derfor tiltak for å forbedre situasjonen med ras og fremkommelighet på en strekning som er klar til utbygging. Så pågår det samtidig et mer langsiktig arbeid med å vurdere prosjektet i sin helhet og hva som skal prioriteres innenfor den økonomiske rammen på tre milliarder kroner. Vi har innledet dialogen med kommunene og hatt nyttige møter. Vi må få til prosjekter som løser utfordringene på Rv.13 og som kan nå opp i porteføljeprioriteringen i Nye Veier, sier Asbjørn Heieraas, plandirektør i Nye Veier.

Strakstiltakene

I mars var Nye Veier på befaring på Rv.13 Skare-Sogndal og hadde møter med de berørte kommunene. I disse møtene orienterte Nye Veier om hvilke strakstiltak som planlegges. Områder som kan være aktuelle for strakstiltak er:

  • Osgjelet – skredpunkt ved Vinje
  • Byrkjeneset – skredpunkt nord for Odda
  • Aurskreda og Øvsteskreda – skredpunkt sør for Odda
  • Ylvisåker – skredpunkt mellom Sogndal og Leikanger
  • Strekningen mellom Kyrkjeneset og Bjotveit

-Det er disse områdene Nye Veier foreløpig har vurdert som mest aktuelle med tanke på strakstiltak. Endelig avklaring på dette kommer i forbindelse med at konkurransen lyses ut til høsten, sier Heieraas.

Prosjektutvikling 

I Nasjonal Transportplan 2022-2033 er Nye Veier tildelt flere nye strekninger deriblant Rv.13 Skare-Sogndal. Prosjektene i Nye Veiers planportefølje har ulik planstatus og selskapet vurderer nå hvilke prosjekter som egner seg for å starte opp med først.

– Arbeidet med Rv.13 Skare-Sogndal er i tidligfase og vi skal sette oss inn i utfordringene langs strekningen. Befaringene vi har vært på er en del av kunnskapsinnhentingen og det er nyttig å ha mest mulig kunnskap om strekningen. I møtene med kommunene har vi fått innspill på forventninger og behov som vi tar med oss videre. Også i arbeidet med Rv.13 vil Nye Veier søke å finne smarte løsninger og effektive måter å arbeide på. Det er i tidligfasen i prosjektene at det største gevinstpotensialet ligger, sier Benedichte Limmesand Hellestøl, prosjektutviklingssjef i Nye Veier og som blant annet har ansvaret for Rv.13-prosjektet.

I tillegg til forberedelsene til konkurransen som skal lyses ut til høsten, pågår arbeid med datainnsamling, innhenting av dokumentasjon og faglig utredningsarbeid. Det er dessuten gjennomført skanning av veien og tatt 360-graders bilder langs hele strekningen.

-Vi har behov mer kunnskap og analyser knyttet til både beredskap og nytteberegninger innenfor de økonomiske rammene for prosjektet. Det blir flere befaringer og møter med ulike aktører. Det er viktig at vi får en god problembeskrivelse og definert samfunnsmålene slik at det videre arbeidet bli så målrettet som mulig. Prosjektorganisasjonen internt i Nye Veier er under oppbygging og vi har inngått avtale med Asplan Viak som er utførende konsulent, sier Hellestøl.