Skal bygge 700 meter bedre gangveg

Trafikksikkerheten rundt Trintom skole i Gran har vært klaget inn utallige ganger. Nå begynner arbeidene langs Søndre Ålsvegen, melder avisa Hadeland (19.02.2021)

Dårlig belysning

Trafikksikkerheten rundt Trintom skole har vært oppe til diskusjon flere ganger. Blant annet er foreldre bekymret for sikker- heten til barna i krysset Øgards- bakka og Hovsvegen, og overgangen til Trintom skole i Søn- dre Ålsvegen. Også beboere langs sistnevnte veg har uttrykt bekymring for uforsvarlig høy fart og dårlig belysning.

Fagkoordinator trafikksikkerhet samferdsel ved Innlandet fylkeskommune Arne Skybak fortalte til avisen Hadeland i november i fjor at tiltak i disse områdene skal bli gjort.
Blant annet ønsker fylkeskommunen å flytte overgangen fra Øgardsbakka og over Hovsvegen. I tillegg skal det etableres et opphøyd gangfelt over Søndre Ålsvegen til Trintom skole.

Nå kan fylkeskommunen meddele at arbeidene i Søndre Ålsvegen begynner, hvor blant annet veglys og gang- og sykkelveg skal oppgraderes. Det er bevilget 19 millioner kroner til prosjektet, som skal være ferdig i oktober 2021. Det er Anlegg Øst som har kontrakt med fylkeskommunen om oppdraget.

Bedre tilbud til gående og syklende

Det skal bli et bedre tilbud til gående og syklende på strekningen mellom krysset med Vennolumsvegen og den eksis- terende gang- og sykkelvegen ved Trintom skole. Dette opp- lyser Innlandet fylkeskommu- ne i en pressemelding.

Det blir 400 meter med gang- og sykkelveg og 300 meter fortau med kantstein som skille mot kjørebanen, heter det i pressemeldingen.

Hele strekningen vil få nytt veglys.

Enkelte steder vil kjørebredde også bli noe bredere, slik at vegbredden blir mer lik enn den er i dag.

Foto: istockphoto