Siste del av E6 Helgeland lyses ut

Skal bygge en mil med 90 sone helt sør på Helgeland. Det meste i jomfruelig terreng.

E6 Trøndelag grense – Majahaugen og E6 Flyum – Lille Majavatn er de to gjenstående strekningene i gigantprosjektet E6 Helgeland. (se vedlagt kart) I januar i år slapp samferdselsminister Jon-Ivar Nygård nyheten om at vegen skulle bygges, nå er anbudskonkurransen i gang.

– Målet vårt er å signere kontrakt i november/desember i år. Da kan fysisk arbeid på vegen starte våren 2023, sier delprosjektleder Rainer Smedseng i Statens vegvesen.

Kort om kontrakten

Arbeidene omfatter prosjektering og bygging av omkring 9,6 km ny E6 med fartsgrense 90 km/t på strekningen Trøndelag grense-Majahaugen og Flyum-Kappfjellia. I tillegg skal strekningen Kappfjellia-Lille Majavatn klargjøres for 90 km/t. Det er sanering av avkjørsler samt noe bearbeiding av sideterreng som skal utføres på sistnevnte strekning.

På strekningene inngår også ny bru over Nordlandsbanen og en mindre konstruksjon over elv, kanalisert kryss, avkjørsler, stopplommer, landbruksveger og stikkrenner.

Ny veglinje går stort sett i jomfruelig terreng utenfor eksisterende E6.

Entrepriseform er totalentreprise. Konkurransen gjennomføres med prekvalifisering og avklaringsmøter med påfølgende forhandlingsmøter før innlevering av tilbud.  

Etter prekvalifisering velges de 3 best kvalifiserte leverandørene ut og inviteres til å delta i avklaringsmøter og forhandlinger.

Frist for ferdigstillelse er: 01.10.2024

Markedsdialog

Interesserte entreprenører finner utlysningen og hele konkurransegrunnlaget på Doffin eller på TED. 

Det vil bli avholdt tilbudskonferanse 4. april 2022 kl. 12.00.

Indrefilet med få hindringer

– Her ligger det an til en rask og effektiv utbygging fordi det meste av vegen ligger i jomfruelig terreng uten større utfordringer. På Helgeland har vi god erfaring med å utvikle og gjennomføre våre kontrakter i tett samspill med entreprenørene. Det sier prosjektleder for E6 Helgeland, Bård Nyland.

Nesten bare 90 sone

Når de siste to strekningene står ferdig har Statens vegvesen siden oppstarten i 2015 bygd og utbedret 142 kilometer ny vei gjennom Helgeland. Av dette vil hele 120 kilometer være 90 sone. E6 fra Nordland grense til nord på Saltfjellet vil da med få unntak ha gjennomgående god eller høy standard. Totalt vil det bli brukt 9 milliarder kroner på E6 Helgeland, fra Saltfjellet til Trøndelag grense.