Signerte med EIFFAGE Génie Civil for utbygging for ny E18 Rugtvedt – Langangen

Nye Veier har signert kontrakt med det franske entreprenørselskapet EIFFAGE Génie Civil for utbygging av ny firefelts vei på strekningen E18 Rugtvedt – Langangen. På rådgiversiden har EIFFAGE med seg AFRY og Greisch.

– Vi har fått en kompetent og solid entreprenør med bred internasjonal erfaring fra relevante prosjekter. I konkretiseringsfasen fikk Nye Veier bekreftet at EIFFAGE og deres rådgivere har satt seg svært godt inn i, og forstår utfordringene i prosjektet, med både lange bruer, andre konstruksjoner og tunneler. Vi ser nå fram til å begynne samarbeidet om utbyggingen av E18 gjennom Porsgrunn, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Utbyggingen av E18 Rugtvedt – Langangen skal CEEQUAL-sertifiseres for «Whole Project Award». Nye Veier stilte krav til oppnåelse på nivå «Good». EIFFAGE har i konkretiseringsfasen høynet ambisjonsnivået til «Excellent».

Bærekraftig tilnærming

– Som byggherre vil Nye Veier gå foran og i størst mulig grad ivareta klima og miljø både i planlegging og utbygging av vei. Ceequal-sertifiseringen forutsetter en bærekraftig tilnærming og at man identifiserer risikoer og muligheter. EIFFAGE har vist oss hvordan de gjennom anleggsgjennomføringen skal bidra til å redusere utslipp til vann og grunn og ivareta biologisk mangfold. De har også planer for hvordan man kan begrense anleggstransport og på den måten skåne miljø og samtidig ivareta HMS, sier Aanesland.

Strekningen E18 Rugtvedt – Langangen er om lag 17 km lang, og utbyggingen har en kontraktsverdi på ca 4,9 milliarder kroner eks. mva. Det er et komplekst prosjekt med blant annet store brukonstruksjoner og tunneler. Prosjektet inkluderer bygging av den nye Grenlandsbrua. Utbyggingen vil løse de til tider store utfordringene med trafikkavviklingen gjennom Porsgrunn.

Digital prosess

– Det har vært en god og grundig konkretiseringsfase og det er gledelig at vi nå signerer kontrakten. I en normalsituasjon kunne man ha sittet fysisk sammen rundt bordet. For å ivareta smittevernhensyn har vi i imidlertid gjennomført konkretiseringsfasen digitalt via Teams. Vi ser fram til det tidspunktet at det igjen kan bli mulig fysisk å samle prosjektorganisasjonene. Den nye firefelts veien kommer til å gi et større bo- og arbeidsmarked, redusere reisetiden og øke trafikksikkerheten. Den vil legge til rette for god vekst og utvikling i Grenlandsregionen, sier utbyggingsdirektør Johan Arnt Vatnan i Nye Veier.

Utbyggingen av E18 Rugtvedt – Langangen består av tre delparseller. Delparsellene E18 Lanner – Langangen og E18 Rugtvedt – Kjørholt er byggeklare. Her skal entreprenøren detaljprosjektere før byggestart. På delparsellen E18 Kjørholt – Preståsen skal EIFFAGE og Nye Veier inn i en samhandlingsfase for å optimalisere prosjektet og utarbeide detaljreguleringer for nye kryssløsninger og kryssing av Skjelsvikdalen. 18. november varslet Nye Veier oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for E18 Kjørholt – Preståsen som inngår i utbyggingen av E18 Rugtvedt – Langangen.

– Vi har fått en kompetent og solid entreprenør med bred internasjonal erfaring fra relevante prosjekter. I konkretiseringsfasen fikk Nye Veier bekreftet at EIFFAGE og deres rådgivere har satt seg svært godt inn i, og forstår utfordringene i prosjektet, med både lange bruer, andre konstruksjoner og tunneler. Vi ser nå fram til å begynne samarbeidet om utbyggingen av E18 gjennom Porsgrunn, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Utbyggingen av E18 Rugtvedt – Langangen skal CEEQUAL-sertifiseres for «Whole Project Award». Nye Veier stilte krav til oppnåelse på nivå «Good». EIFFAGE har i konkretiseringsfasen høynet ambisjonsnivået til «Excellent».

Administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland, med ferdig signert kontrakt. Kontraktsmøtet holdes på Teams med representanter fra Nye Veier og den franske totalentreprenøren EIFFAGE.

Bærekraftig tilnærming

– Som byggherre vil Nye Veier gå foran og i størst mulig grad ivareta klima og miljø både i planlegging og utbygging av vei. Ceequal-sertifiseringen forutsetter en bærekraftig tilnærming og at man identifiserer risikoer og muligheter. EIFFAGE har vist oss hvordan de gjennom anleggsgjennomføringen skal bidra til å redusere utslipp til vann og grunn og ivareta biologisk mangfold. De har også planer for hvordan man kan begrense anleggstransport og på den måten skåne miljø og samtidig ivareta HMS, sier Aanesland.

Strekningen E18 Rugtvedt – Langangen er om lag 17 km lang, og utbyggingen har en kontraktsverdi på ca 4,9 milliarder kroner eks. mva. Det er et komplekst prosjekt med blant annet store brukonstruksjoner og tunneler. Prosjektet inkluderer bygging av den nye Grenlandsbrua. Utbyggingen vil løse de til tider store utfordringene med trafikkavviklingen gjennom Porsgrunn.

Digital prosess

– Det har vært en god og grundig konkretiseringsfase og det er gledelig at vi nå signerer kontrakten. I en normalsituasjon kunne man ha sittet fysisk sammen rundt bordet. For å ivareta smittevernhensyn har vi i imidlertid gjennomført konkretiseringsfasen digitalt via Teams. Vi ser fram til det tidspunktet at det igjen kan bli mulig fysisk å samle prosjektorganisasjonene. Den nye firefelts veien kommer til å gi et større bo- og arbeidsmarked, redusere reisetiden og øke trafikksikkerheten. Den vil legge til rette for god vekst og utvikling i Grenlandsregionen, sier utbyggingsdirektør Johan Arnt Vatnan i Nye Veier.

Utbyggingen av E18 Rugtvedt – Langangen består av tre delparseller. Delparsellene E18 Lanner – Langangen og E18 Rugtvedt – Kjørholt er byggeklare. Her skal entreprenøren detaljprosjektere før byggestart. På delparsellen E18 Kjørholt – Preståsen skal EIFFAGE og Nye Veier inn i en samhandlingsfase for å optimalisere prosjektet og utarbeide detaljreguleringer for nye kryssløsninger og kryssing av Skjelsvikdalen. 18. november varslet Nye Veier oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for E18 Kjørholt – Preståsen som inngår i utbyggingen av E18 Rugtvedt – Langangen.

Nye Veier stiller krav til CEEQUAL-sertifisering i alle sine nye veiprosjekter. CEEQUAL er en bærekraftvurdering og rangering av bærekraft i prosjekter for infrastruktur, landskapsarkitektur og arbeid i offentlige rom. CEEQUAL innebærer at prosjektet skal vurderes innen kategorier som ledelse, motstandsdyktighet mot klimaendringer, menneske og samfunn, arealbruk og økologi, landskap og historisk miljø, forurensning, ressursbruk som inkluderer materialbruk, energi og karbonutslipp og transport. CEEQUAL forbedrer miljøkvaliteter i prosjektet gjennom beste praksis.