Satt av kun 1 milliard på fire år til 5.600 kilometer fylkesvei 

De neste fire årene er det totalt satt av mindre penger til nye veiprosjekt i Vestland fylke enn den estimerte kostnaden for en ny tunnel mellom Svelgen og Indrehus i Bremanger, skriver avisa Fjordenes tidende (26.04.2021).

Illustrasjonsfoto over: Dronebilde av Øygarden, istockphoto (rapport fra Statens vegvesen: 87 broer i Vestland har store skader på bæreevnen)

– Med dagens låneramme har vi to potter med penger. Det ene er penger til rassikringsprosjekter, mens den andre er til tunneler, kaier, bruer og nye veianlegg. I den potten som skal gå til nye veianlegg har vi totalt litt i overkant av 1 milliard å bruke de neste fire årene, sier leder i hovedutvalg for samferdsel og mobilitet i Vestland, Jannicke Bergesen Clarke.

Forfallet på fylkesveinettet er betydelig

Ifølge siste kalkyle er en tunnel mellom Svelgen og Indrehus ale- ne kostnadsberegnet til 1,43 milliarder kroner.

– Forfallet på fylkesveinettet er betydelig. Vi har på Vestlandet store utfordringer med å holde veinettet åpent og trygt. Vi har 5 547 kilometer fylkesvei i Vestland – fire ganger så mye som vi har av riksvei, sier hun til avisa Fjordenes tidende.

Vestland fylket har et etterslep i vedlikeholdet på 16,7 milliarder kroner.

Etterslepet i Vestland er det største i Norge og er hele 5,9 milliarder kroner mer enn i Troms og Finnmark, som har det nest største etterslepet. Til sammen er etterslepet i Norge på hele 72,8 milliardar kroner i 2021.

Veldig mye av fylkesveiene er ikke tilpasset dagens standard.

– Vedlikeholdsbehovet er stort. I tillegg har vi bruer som må ved- likeholdes og et stort behov for rassikring. Vi har et vedlikeholdsetterslep på mellom 14 og 17 milliarder. Dette er den litt begredelige konteksten vi befinner oss i.

Fra 2017 til 2020 har kostnadsanslaget for Svelgen – Indrehus økt fra 691 millioner til 1,64 milliarder kroner. Etter noen kostnadsreduserende tiltak står estimatet nå på 1,43 milliarder.

Status for 2020: Færre midler til vedlikehold

Silje Christine Alvsaker, kommunikasjonsrådgiver ved infrastruktur- og vegavdelingen i Vestland fylkeskommune:

– Samlet sett har rammene til drift og vedlikehold av fylkesvegene endret seg i negativ retning i 2020. Dette har grunnlag i at økonomiplanrammene for 2020 i utgangspunktet er lavere enn for 2019 og at det ikke var økonomisk handlingsrom til å øke budsjettet til drift og vedlikehold til Vestland fylkeskommune for 2020. Vi ønsker oss alltid mer midler til drift og vedlikehold. Det endrer seg ikkje med regionreformen. Det er et stort forfall på fylkesvegnettet, og mye av midlene er bundet i inngåtte kontrakter.