Rapport om påkjøringsulykke med personbil og vogntogfører på E18 ved Arendal 29. mai 2020

Ulykken oppstod da føreren av et vogntog ble påkjørt av en personbil på nye E18 ved Arendal. Veiskulderen var ikke tilstrekkelig bred til at vogntoget i sin helhet kunne plasseres utenfor veibanen. Føreren gikk ut av kjøretøyet for å feste lastestroppen bak på semitraileren. Dette medførte at han ble stående ute i veibanen på vogntogets venstre side. Kort tid etter ble føreren påkjørt av en personbil, og omkom av skadene han ble påført.

Utilstrekkelig bredde på veiskulderen, samt manglende havarilommer og varsling, var de viktigste faktorene som medvirket til at ulykken inntraff. Undersøkelsen har vist at trafikksikkerheten ikke ble tilstrekkelig ivaretatt av Statens vegvesen og Nye Veier ved prosjektering og bygging av veistrekningen.

Vogntogføreren varslet ikke VTS eller andre etter at han stanset på utsiden av Torsbuåstunnelen. Andre medtrafikanter varslet heller ikke om kjøretøystansen, og VTS hadde ikke tilgang til kameraovervåkning eller annen deteksjon på den aktuelle strekningen av E18. Føreren av personbilen ble derfor heller ikke varslet om situasjonen. 

Undersøkelsen har vist at personbilførerens situasjonsforståelse rett før påkjørselen var at det stod et forlatt vogntog på veiskulderen, og at det var tilstrekkelig plass til å passere i høyre felt. Vogntogføreren stod i skyggen av semitraileren, og nær lasteplanet. På avstand kan det ha vært krevende for personbilføreren å se at det stod en person langs vogntoget.

Undersøkelsen har videre vist at personbilens adaptive cruisekontroll og autostyring var aktivert på ulykkestidspunktet. Disse førerstøttesystemene var ikke konstruert for å oppdage konflikt med en person i kjørebanen, eller iverksette automatisk nødbremsing eller en unnamanøver i situasjonen som oppstod. SHK mener at føreren har vært mindre engasjert i kjøreprosessen på grunn av bruken av førerstøttesystemene i personbilen, i kombinasjon med veiutformingen.

Veistrekningen hvor ulykken inntraff ble åpnet for trafikk 2. juli 2019. I forbindelse med prosjekteringen søkte Nye Veier om å redusere skulderbredden fra 3,0 meter til 2,0 meter, med forslag til avbøtende tiltak. Statens vegvesen godkjente løsningen, med en forventning om at de beskrevne avbøtende tiltakene ble innført av Nye Veier på den aktuelle veistrekningen. Nye Veier valgte derimot å ikke etablere hendelsesdetektering eller flere havarilommer på strekningen. 

Sett i lys av de involverte trafikantenes situasjonsforståelse i forkant av ulykken, var utilstrekkelig bredde på veiskulderen, samt manglende havarilommer og varsling, de viktigste faktorene som medvirket til at ulykken inntraff. SHK mener også at trafikksikkerheten ikke ble tilstrekkelig ivaretatt gjennom Statens vegvesens fraviksbehandling og Nye Veiers bygging av veistrekningen. 

Vitenskapelige artikler og data viser en klar sammenheng mellom veiskulderbredde og antall trafikkulykker, hvor en bredere veiskulder gir færre ulykker. SHK er i lys av dette kritisk til at det i Vegnormal N100 åpnes for å redusere veiskulderbredden. For å redusere antallet drepte og hardt skadde i trafikken må Nullvisjonen legges til grunn for investeringer i veinettet, herunder faglige innspill og politiske beslutninger knyttet til dette. SHK mener at Nullvisjonen ikke har blitt tilstrekkelig vektlagt i Samferdselsdepartementets oppdrag til Statens vegvesen om utredning av smal firefelts motorvei, samt i innholdet i Statens vegvesens faglige utredning og tilhørende anbefaling. Ulykken representerer etter SHKs mening en målkonflikt, hvor økonomi har blitt prioritert fremfor trafikksikkerhet.

SHK fremmer fem sikkerhetstilrådinger til organisasjoner og myndigheter som følge av denne undersøkelsen. I tillegg ønsker Havarikommisjonen å påpeke følgende læringspunkter til trafikanter:

  • Ved trafikkfarlige situasjoner, som bilstans langs motorvei, skal du ringe Vegtrafikksentralen (VTS) på telefonnummer 175. 
  • Når du ser et kjøretøy som har stoppet langs motorveien, sørg for å legge inn sikkerhetsmarginer ved å passere i venstre kjørefelt hvis mulig. 
  • Selv om du benytter bilens førerstøttesystemer, er det ditt ansvar å være årvåken, kjøre trygt og til enhver tid ha kontroll over kjøretøyet. 

Publisert 11.08.2022

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding Vei nr. 2022/13T 

Påkjøringsulykken 29. mai 2020 oppstod da føreren av et vogntog ble påkjørt av en personbil på E18 ved Arendal. Føreren av vogntoget omkom. Undersøkelsen har vist at veiskulderen ikke var tilstrekkelig bred til at kjøretøyet i sin helhet kunne plasseres utenfor kjørebanen, og at vogntoget derfor ble stående delvis ute i det høyre kjørefeltet etter at det stanset. Vogntogføreren varslet ikke Vegtrafikksentralen (VTS) via 175 eller andre om at han hadde stanset langs veien. Føreren valgte likevel å gå ut av vogntoget, og utbedre lastsikringen på kjøretøyets venstre side. Han stod da ute i veibanen.

Statens havarikommisjon tilrår at Norges Lastebileier-Forbund (NLF) utarbeider en informasjonskampanje rettet mot yrkessjåfører med fokus på varsling av Vegtrafikksentralen (VTS) ved stans på høyhastighets motorvei der kjøretøyet ikke har mulighet til å komme helt ut av veibanen.

Sikkerhetstilråding Vei nr. 2022/14T

Påkjøringsulykken 29. mai 2020 oppstod da føreren av et vogntog ble påkjørt av en personbil på E18 ved Arendal. Føreren av vogntoget omkom. Undersøkelsen har vist at veiskulderen ikke var tilstrekkelig bred til at kjøretøyet i sin helhet kunne plasseres utenfor kjørebanen, og at vogntoget derfor ble stående delvis ute i det høyre kjørefeltet etter at det stanset. Statens vegvesen godkjente løsningen med redusert veiskulderbredde, med en forventning om at de beskrevne avbøtende tiltakene ble innført av Nye Veier på den aktuelle veistrekningen. Nye Veier valgte derimot å ikke etablere hendelsesdetektering eller flere havarilommer på strekningen.

Statens havarikommisjon tilrår at Nye Veier AS innfører avbøtende tiltak som ivaretar trafikksikkerheten på E18 mellom Tvedestrand og Arendal.

Sikkerhetstilråding Vei nr. 2022/15T

Påkjøringsulykken 29. mai 2020 oppstod da føreren av et vogntog ble påkjørt av en personbil på E18 ved Arendal. Føreren av vogntoget omkom. Undersøkelsen har vist at veiskulderen ikke var tilstrekkelig bred til at kjøretøyet i sin helhet kunne plasseres utenfor kjørebanen, og at vogntoget derfor ble stående delvis ute i det høyre kjørefeltet etter at det stanset. Veistrekningen hvor ulykken inntraff var bygget med redusert veiskulderbredde. I Vegnormal N100 er det gitt åpning for redusering av veiskulderbredden på smale firefelts motorveier, gitt at det benyttes avbøtende tiltak, uten at dette må fraviksbehandles. Det har ikke blitt stilt krav til at de avbøtende tiltakene og den risikoreduserende effekten av disse skal dokumenteres av byggherre/veiforvalter.

Statens havarikommisjon tilrår at Statens vegvesen reviderer krav i Vegnormal N100 «Veg- og gateutforming» knyttet til redusering av skulderbredde til å omfatte krav til dokumentasjon av avbøtende tiltak og den risikoreduserende effekten av disse, dersom smale firefelts motorveier tillates.

Sikkerhetstilråding Vei nr. 2022/16T

Påkjøringsulykken 29. mai 2020 oppstod da føreren av et vogntog ble påkjørt av en personbil på E18 ved Arendal. Føreren av vogntoget omkom. Undersøkelsen har vist at veiskulderen ikke var tilstrekkelig bred til at kjøretøyet i sin helhet kunne plasseres utenfor kjørebanen, og at vogntoget derfor ble stående delvis ute i det høyre kjørefeltet etter at det stanset. Veistrekningen hvor ulykken inntraff var bygget med redusert veiskulderbredde. I Vegnormal N100 er det gitt åpning for redusering av veiskulderbredden på smale firefelts motorveiergitt, gitt at det benyttes avbøtende tiltak, uten at dette må fraviksbehandles. Det har ikke blitt gitt en definisjon på avbøtende tiltak i Vegnormal N100, og heller ikke en beskrivelse av hva de avbøtende tiltakene kan være.

Statens havarikommisjon tilrår at Statens vegvesen utarbeider en faglig veileder for avbøtende tiltak på planlagte smale firefelts motorveier.

Sikkerhetstilråding Vei nr. 2022/17T

Påkjøringsulykken 29. mai 2020 oppstod da føreren av et vogntog ble påkjørt av en personbil på E18 ved Arendal. Føreren av vogntoget omkom. Undersøkelsen har vist at veiskulderen ikke var tilstrekkelig bred til at kjøretøyet i sin helhet kunne plasseres utenfor kjørebanen, og at vogntoget derfor ble stående delvis ute i det høyre kjørefeltet etter at det stanset. Veistrekningen hvor ulykken inntraff var bygget med redusert veiskulderbredde. I Vegnormal N100 er det gitt åpning for redusering av veiskulderbredden på smale firefelts motorveier, gitt at det benyttes avbøtende tiltak, uten at dette må fraviksbehandles.

Statens havarikommisjon tilrår at Vegtilsynet, innenfor sitt mandat, arbeider for at ulykkesfrekvens og skadekostnad ikke øker på planlagte smale firefelts motorveier, jf. krav i Vegnormal N100 «Veg- og gateutforming».

Fakta

StedTorsbuåstunnelen, E18, Arendal, Agder
Hendelsesdato29.05.2020
UlykkestypePåkjøringsulykke
VeitypeEuropavei
FylkeAgder
PolitidistriktAgder
Kjøretøy/trafikantFotgjenger, Personbil, Vogntog semitilhenger
Type transportGodstransport, Privat transport
VeiregionAgder
UlykkeskategoriUlykke m/ kjøretøy over 7500 kg