Prisøkning fører til at prosjekter må kuttes i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Hovedutvalg for samferdsel vedtok onsdag hvilke oppgraderingsprosjekter på fylkesvei som må utelates i denne omgang, etter at kostnadene har skutt i været, kommer det fram av en pressemelding fra Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Foto over: Store kostnadsøkninger gjør at flere prosjekter må settes på vent. Foto: Freddy S. Fagerheim

– Det er aldri enkelt å kutte. Nå blir det færre som får bedre vei, enn det vi hadde ønsket oss. Samtidig er det heldigvis mange prosjekter igjen som vi faktisk får gjennomført, sier hovedutvalgsleder Arve Høiberg (A).

111% kostnadsøkninger

Det var i februar 2021 at Hovedutvalg for samferdsel vedtok en prioritert liste over oppgraderingsprosjekter på fylkesveinettet, for perioden 2021 til 2025. Samme år vedtok Fylkestinget å bruke 60 millioner på tre strekninger på henholdsvis fylkesvei 355, 364 og 3430. Totalt hadde disse prosjektene en økonomisk ramme på 268,6 millioner kroner.

Imidlertid viser en ny beregning at kostnaden for prosjektene har økt med 111%, fra 268,6 til 567,8 millioner. Dette sprenger rammen på låneopptaket, og Fylkesdirektør foreslo derfor å ta ut fire strekninger fra porteføljen for å holde seg innenfor den opprinnelige rammen.

Tar ut fire strekninger

De fire strekningene som ikke blir oppgradert nå er strekningene Myrestaul bom-Stavsro parkering på fylkesvei 3430, Fosso skule-Hovin på fylkesvei 364, grense Nissedal/Fyresdal-Granheim på fylkesvei 355, og Tassebekk rundkjøring E18/256 Kile (Tassebekkveien), fylkesvei 3158 (Vestfold).

Årsaken til at nettopp disse fire strekningene nå blir satt på vent, er et ønske om å fordele belastningen mest mulig geografisk. For tre av fire strekninger gjelder det at det er planlagt oppgradering av en annen strekning på samme vei, og at disse fortsatt skal gjennomføres. I tillegg skal alle de prosjektene som er påbegynt fortsette som planlagt.

Flere årsaker til økning

Årsaken til kostnadsøkningene er sammensatt. Prosjektet ble planlagt i 2020, og tar derfor ikke høyde for den uventet høye prisøkningen på råvarer som skjedde mellom 2020 og sommeren 2022.

Da prioriteringene ble gjort var det også begrenset tid til å gjøre nødvendige forundersøkelser, som for eksempel boreprøver og bæreevnemålinger. Det har også vist seg nødvendig med større trafikksikkerhetstiltak som rekkverk, og blant annet rassikring på strekninger som ikke var med i vurderingen da prioriteringen ble gjort.

Prosjektene skal ikke glemmes

Utvalget var også opptatt av at prosjektene som nå blir tatt ut skal tas frem igjen når det kommer nye midler.

Maren Njøs Kurdøl (R) fremmet derfor et tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt sammen med innstillingen fra fylkesdirektør:

Det er utvalgets absolutte intensjon at prosjektene som nå tas ut av investeringsporteføljen skal gjennomføres når det finnes midler til det. Prosjektene skal derfor ikke fullstendig tas ut av porteføljen.