Presenterer anbefalt veilinje for ny E39 Lyngdal vest – Kvinesdal

I dag presenterer Nye Veier for Kvinesdal kommune forslag til planprogram og finsilingsrapport for ny E39 fra Røiskår i Lyngdal og gjennom Kvinesdal til kommunegrensen mot Flekkefjord, Agder. I anbefalingen ser Nye Veier for seg blant annet gjenbruk av 5300 meter av dagens E39. Linjen som foreslås er omtrent 30 kilometer lang, og skal ha fartsgrense på 110 km/t.

Kart over: Anbefalt gjennomgående linje (blå): Linje 5 er Nye Veiers anbefaling for ny E39-korridor fra Røiskår i Lyngdal gjennom Kvinesdal til kommunegrensen mot Flekkefjord i Agder. I forslaget ligger blant annet gjenbruk av 5300 meter med eksisterende E39, kryss Frøytland, vei vest i Høylandsdalen og tilkomstvei til Øyesletta sentrumsnært Liknes i Kvinesdal.

Det er blant informasjonen som Nye Veier presenterer for forvaltningsutvalget i Kvinesdal kommune torsdag 17. februar. Politikerne i Lyngdal får oversendt samme presentasjon som Kvinesdal. Nye Veier anbefaler at linje 5 gjenbruk, med kryss Frøytland (som vist på kartillustrasjonen) vedtas og legges til grunn for videre planlegging av ny E39 på strekningen Lyngdal vest – Kvinesdal. Målet er at planprogram og finsilingsrapport skal legges ut på høring og offentlig ettersyn i månedsskiftet februar/mars 2022, med seks ukers frist på innspill.

I perioden etter varsling av oppstart planarbeid har Nye Veier arbeidet videre med detaljering, justering og supplering av alternativene fra grovsilingsfasen. Innspill til forbedringer, og opplysninger om viktige forhold og verdier i planområdet som er kommet inn i høringsfasen er vurdert. Basert på dette grunnlaget anbefaler Nye Veier at linje 5 gjenbruk med kryss Frøytland vedtas. 

– Veilinjen vi anbefaler ivaretar både friluftsinteresser og viltets vandringsmønster i stor grad. Viktige kulturminner som finnes på strekningen, er også hensyntatt, sier planprosjektleder Kaaløy Jensen.

Høringsinnspillene som kom inn til varsel om oppstart, samt god dialog med planmyndigheter, regionale instanser og statlige organer har gitt Nye Veier verdifull kunnskap som er tatt med i arbeidet som nå skal sendes på høring.

Med seg i arbeidet har Nye Veier også knyttet til seg kompetanse fra blant annet Birdlife Norway (Norsk ornitologisk forening (NOF) som har satt ut lytteposter på fugl, og prosjektet «Arkeologi på nye veier». Det har i løpet av prosjektet vært foretatt et stort antall befaringer og flere særmøter med blant annet lokale viltvald, lokale organisasjoner og berørte grunneiere.

Veilinjer
Til varsel om oppstart av planarbeid ble det gjennomført linjesøk, og det ble gjennomført grovsiling av et antall alternative veilinjer for ny E39. Anbefalte linjer for videre vurdering fra grovsilingsrapporten har dannet grunnlaget for videre detaljering, vurdering og finsiling.

– Vi har sett på åtte ulike gjennomgående linjealternativer med flere kryssalternativer. Dette er linjer med motorveistandard dimensjonert for fartsgrense 110 km/t. Videre har vi utredet én linje med redusert standard dimensjonert for fartsgrense 90 km/t på en del av strekningen (linje 10), sier Jan Håvard Øverland, prosjektleder i Sweco.

I finsilingsrapporten som ligger ved det innsendte forslag til planprogram, er egenskaper på linjealternativene, samt fordeler og ulemper ved de vurderte veilinjene, med tilhørende kryss og lokalveier på strekningen vurdert.

Planprosjektleder Thomas Kaaløy Jensen i Nye Veier er godt fornøyd med resultatet, og sier at det er en omfattende dokumentasjon som nå sendes på høring.

Anbefalingen
Nye Veier anbefaler at linje 5 med kryss Frøytland vedtas og legges til grunn for videre planlegging av ny E39 mellom Lyngdal og kommunegrensen Kvinesdal/Flekkefjord. Linjen som foreslås er ca. 30 kilometer lang, og skal ha fartsgrense på 110 km/t. Med bakgrunn i finsilingsrapporten, ser Nye Veier at den anbefalte veilinjen gir best samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

– Linje 5-Frøytland vurderes å være blant de beste med hensyn på netto nytte per investerte budsjettkrone, samtidig som den legger til rette for et effektivt, trygt og miljøvennlig trafikksystem. Linje 5-Frøytland har beregnet lavt CO2-utslipp, og er den korteste gjenbrukslinjen. Nytt kryss på Frøytland vil gi en kort og effektiv kobling mellom ny E39 og Øyesletta, sier Kaaløy Jensen.

Nye Veier vil sammen med Sweco fortsette arbeidet med å optimalisere og detaljere anbefalt linje.

– Det vil videre i planprosessen arbeides med å forbedre den anbefalte linjen. Det vil være viktig å finne detaljløsninger langs linjen som tar hensyn til natur og miljø, samt å planlegge et trafikksystem som hensyntar de ulike brukergruppene og grunneiere som blir berørt. Det vil bli forsøkt å finne kostnadsbesparende tiltak og en effektiv anleggsgjennomføring som også ivaretar de ikke-prissatte verdiene, sier prosjektleder Øverland i Sweco.

Prosessen videre
Nye Veier ønsker god medvirkning og ber alle som har innspill om å fremme disse så tidlig som mulig i planarbeidet, når planprogrammet sendes på høring i månedsskifte februar/ mars.

– Synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger må være oss i hende seks uker etter kunngjøringstidspunkt. Nærmere dato vil bli informert om. Det vi primært ønsker nå er innspill på anbefalt linje 5 med kryss Frøytland og vei ned til Øye. I høringsperioden legger vi opp besøk på skoler og til barne- og ungdomsråd. Vi vil i tillegg avholde folkemøter og åpne kontordager. Tidspunkt for dette vil bli publisert i aviser, sosiale medier og på prosjektnettsiden, informerer Kaaløy Jensen.

Kartfortellingsverktøy
For å gjøre planmaterialet lett tilgjengelig for publikum, har Nye Veier tatt i bruk flere digitale virkemidler. Planens hovedtrekk og løsninger er samlet i et visuelt kartfortellingsverktøy (STORYMAPS).

Planprogrammet og finsilingsrapporten som helhet er tilgjengelig via prosjektnettsiden: https://www.nyeveier.no/prosjekter/e39/e39-lyngdal-vest-kvinesdal/.

Du vil også kunne finne informasjon i den digitale innsyn- og medvirkningsportalen som sikrer at hvem som helst kan få innblikk i arbeidet med ny E39-korridor fra start til slutt. Her vil publikum også kunne sende inn innspill.

– Dette er et supplement til planprogrammet som oversendes til kommunene, og vi håper at det gjør det enklere for folk å få oversikt over planen, avslutter planprosessleder Thomas Kaaløy Jensen i Nye Veier.

Når planprogrammet er fastsatt og linje/korridor er valgt, starter detaljreguleringen av E39 Lyngdal vest – Kvinesdal.