Oppfordrer til bedre samspill i trafikken

Vi blir stadig flere i trafikken. For å unngå at det skjer flere ulykker, oppfordrer nå Statens vegvesen bilister, syklister og fotgjengere til å spille hverandre gode. (08.06.2022).

Foto over: Knut Opeide/Statens vegvesen

En undersøkelse som nylig ble gjennomført av Statens vegvesen, viser at 6 av 10 ofte, eller av og til, opplever utrygge situasjoner i samspill med andre trafikantgrupper. Statens vegvesen ruller derfor i disse dager ut en ny kampanje med fokus på samspill i trafikken.

 -Med denne kampanjen ønsker vi at hver og en av oss får et mer bevisst forhold til hvem vi egentlig er i trafikken. Vi har ulike roller i trafikken i løpet av en uke, eksempelvis som bilist, syklist og fotgjenger. Vi vil at folk skal reflektere litt over de ulike rollene de har, og hvordan de selv oppfører seg i trafikken, sier Elin Fykerud Johannessen prosjektleder for samspillskampanjen i Statens vegvesen.

Alle har et ansvar

Hun peker på at alle har et ansvar for å få til et godt samspill i trafikken.

-Det handler rett og slett om god trafikkultur, uavhengig av om du kjører bil, sykler eller går. Ofte skal det ikke mer til enn å vise litt ekstra hensyn, være oppmerksom og å gjøre seg synlig og forstått forklarer Johannessen.

Alle har lik rett til veien

Statens vegvesen oppfordrer alle til å dele veien og arealet, spesielt i bykjernene. Det er slik at alle har lik rett på veien, men om du ferdes på fortau med sykkel eller el-sparkesykkel, vis hensyn. Du er faktisk der på fotgjengernes premisser.

 Johannessen kommer videre med følgende råd til trafikantene:  

-Vær sikker på at de andre i trafikken har sett deg. Gjør deg synlig og søk blikkontakt. Unngå å havne i blindsonen til bilister og større kjøretøy, og sitter du bak rattet selv – sjekk blindsonen, sier Johannessen.

Fakta:

I ni store byområder skal all økning av reiser tas gjennom kollektivtransport, gange eller sykkel. Nullvekstmål i personbiltrafikken medfører at trafikkbildet i byene er mer komplekst samtidig som risikoen for ulykker øker. Det er en utfordring at nullvekstmålet ikke skal gå på bekostning av nullvisjonen, med null hardt skadde og drepte i trafikken

 De ni store byområdene er:

–          Oslo/Akershus

–          Bergensområdet

–          Nord Jæren

–          Trondheimsområdet

–          Buskerudsregionen

–          Kristiansandregionen

–          Nedre Glomma

–          Grenland

–          Tromsø

Fakta fra undersøkelsen:

-61% har ofte eller av og til opplevd utrygge situasjoner i samspill med andre trafikantgrupper.

– 34% har opplevd utrygge situasjoner grunnet nære passeringer

-Kun 21% mener de de selv er svært god på å gi tydelige tegn til andre.

-74% av sjåfører innen tungtransport og buss sier de alltid sjekker blindsonen. Kun 32% av syklistene svarer at de alltid er bevisst på blindsonen.

-54% mener at folk er mer opptatt av seg selv enn til å bidra til et godt samspill i trafikken

 -Intensjonen er god: Ved spørsmål om «neste gang jeg ferdes i trafikken i byområder skal andre oppleve at jeg er oppmerksom og viser hensyn til andre», svarer 60% seg helt enig og 25% som er litt enig.

Les mer om kampanjen her: Vær grei på vei (samspillitrafikken.no)