View on yellow big machine, construction site - Norway.

OFV om statsbudsjettet 2023: Tilbakeslag for veisatsingen

Samferdselsdelen av budsjettet får en nedgang fra 2,65 prosent av det samlede budsjettet, til 2,26 prosent, skriver Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

INNLEGG FRA OFV OM STATSBUDSJETTET 2023:

– Med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 rykker vi tilbake til start, og får full stans i satsingen som har vært gjort på vei og samferdsel de siste åtte årene. 

Foto over: istockphoto

Ingen nye prosjekter skal igangsettes, og heller ikke drift og vedlikehold av veinettet skjermes reelt.

Det betyr økt forfall, og er et løftebrudd, sier fagsjef Siri Hov Eggen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Fagsjef Siri Hov Eggen i Opplysningsrådet for Veitrafikken.

OFV mener også at budsjettforslaget, sett opp mot prisvekst og forventninger fra NTP 2022-33, er en betydelig svekkelse og uten ambisjoner. Samferdselsdelen av budsjettet får en nedgang fra 2,65 prosent av det samlede budsjettet, til 2,26 prosent.

Tilbake til 2009

– Dette tar oss tilbake til det nivået Stoltenberg II regjeringen la seg på. Nå parkeres anleggsmaskinene, og nye viktige og gryteferdige prosjekter startes ikke opp. Dette svekker ikke bare det neste året, men skaper usikkerhet som peker langt fram i tid. Det er det motsatte av hva vi trenger og hva vi har håpet på, sier Hov Eggen.

De store prosjektene på vent

Flere store viktige veiprosjekter er nå skjøvet ut i det blå. Dette gjelder for eksempel Oslofjordforbindelsen – en del av hovedpulsåren mellom øst og vest og en av landets farligste tuneller.

Andre viktige prosjekter som ikke blir igangsatt, er blant annet E16 Arna/Stanghelle. Denne veistrekningen ble for noen år siden kåret til Norges farligste vei.

– Løftebrudd om skjerming av vedlikehold

– Vi har et veinett, både riks- og fylkesveier, som sårt trenger både opprustning og vedlikehold. Nå tar vi ikke vare på det vi har, og forfallet er allerede enormt, og vil øke ytterligere. Dette fordi regjeringen ikke har skjermet drift og vedlikehold tilstrekkelig i sitt budsjettforslag.

Legges budsjettposten for drift- og vedlikehold til grunn alene, vil etterslepet på riksveinettet øke med 600 millioner kroner. Regnes innsatsen over andre poster inn, skriver regjeringen at etterslepet vil reduseres med 400 millioner.

– OFV mener innsatsen i budsjettforslaget ikke vil bety noen reell skjerming av drift- og vedlikehold. Prisveksten i sektoren, og dyre råvarer vil med stor sannsynlighet bety lavere aktivitet. Dette skriver også regjeringen selv i sitt budsjett. Når andre store veisatsinger settes på vent, burde derfor innsatsen på vedlikehold vært vesentlig høyere, sier Siri Hov Eggen.

Trafikksikkerheten i fare

– Vi har bak oss et år med et svært høyt antall drepte og skadde i trafikken. At vi ikke reparerer og vedlikeholder dårlige veier, øker risikoen for alvorlige ulykker ytterligere. Alt i alt mener OFV at det framlagte budsjettforslaget er et tilbakeslag for norsk veipolitikk, understreker hun.

Kilde: Innlegg fra OFV