Nytt inntektssystem kan øke vegetterslepet i Nordland fylkeskommune 

Hvis nytt inntektssystem til fylkeskommunene blir vedtatt, vil tjenestene til nordlendingene måtte reduseres med 193,2 millioner kroner, skriver Nordland Fylkeskommune på sine sider.

Foto over: illustrasjonsbilde fra Lofoten Foto: istockphoto/TSF

Fylkesråd Svein Øien Eggesvik ga tydelige signaler til statssekretær Ole Gustav Narud i Kommunal- og distriktsdepartementet, da forslaget til nytt inntektssystem for fylkeskommunene ble diskutert.

– Den nye beregningsnøkkelen for kollektivtrafikk som samler buss, bane og båt og som viderefører ferje som en ren ferjenøkkel, vil gi enorme konsekvenser, sier Eggesvik.

Vil bety kutt i båt og ferje

Med i møtet med departementet, var også fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland, Monika Sande. Hun påpeker at utformingen og kriteriene i den nye nøkkelen gjør at store beløp omfordeles fra kystfylkene.

– Dette er fylker der befolkningen har båt og ferje som eneste reisemulighet til kommunesentrene og fastlandet. Hvis fordelingen gjennomføres vil det bety store kutt i både buss-, hurtigbåt- og ferjetilbudene, påpeker Sande.

Fylkesrådene Svein Eggesvik og Monika Sande ga tydelige signaler til statssekretær Ole Gustav Narud i kommunaldepartementet . Foto: Nordland fylkeskommune.

Sjøtransport er dyrt

Nordland fylkesting behandlet nylig sine tilbakemeldinger på forslaget til hvordan staten skal fordele pengene til fylkeskommunene. Fylkestinget påpeker at den nye kollektivnøkkelen i alt for stor grad omfordeler midler fra kyst- og distriktsfylkene til sentrale strøk.

– Vi påpeker at delkostnadsnøkkelen for båt/ferje og buss/bane må videreføres som tidligere  i et nytt inntektssystem. Lengden på kystlinjen, inklusive fjorder, har til nå vært et godt kriterium for å beregne hvor mye penger som går til kollektivtransport langs kysten. Dette beregningskriteriet bør være en del av delkostnadsnøkkelen for båt og ferje, understøtter Sande.

Langstrakt fylke

Et av forslagene i det nye beregningssystemet er å ta inn reiseavstand som kriterium. Det mener fylkesråd Eggesvik kan være en god metode for å se på de reelle kostnadene med å drive kollektivtransport i et langstrakt fylkes som Nordland.

– En slik måte å beregne fordelingen til fylkene, vil være viktig for å ivareta distriktene, påpeker Eggesvik

Kan øke vegetterslepet

Nordland fylkesting gjør også et poeng av at det er viktig med regionalpolitiske tilskudd, og mener Nord-Norgetilskuddet bør videreføres.

– Og vi har også meldt at vedlikeholdsetterslepet på veg er svært ulikt fordelt mellom fylkene. Derfor er det nødvendig med en særskilt tildeling til dette formålet. Å inkludere midlene i utgiftsutjevningen vil medføre en betydelig omfordeling, der fylker med relativt dårlig vegstandard vil kunne få ytterligere etterslep på vedlikeholdet. Det fortjener ikke nordlendingen. Og heller ikke den enormt viktige næringstransporten. Bare se på verdiene som produseres i Nordland i form av all laksen som eksporteres. Den skal fra kysten og til det europeiske markedet. All laksetransport starter på en fylkesveg, påpeker Eggesvik.

Svært kritisk til kutt

Eggesvik poengterer avslutningsvis at næringslivet i Nordland er helt avhengig av at dagens transportløsninger videreføres på nivået det har i dag.

– Mengden transporter fra lakseslakteriene vil øke de kommende årene. Mange av disse kommer med ferjene, og alle kjører langs fylkesvegene før de går over på riksveg eller jernbane. Vi kan ikke minske vedlikeholdet på veiene – og vi kan heller ikke gi et dårligere ferjetilbud. Derfor kan ikke staten legge om inntektssystemet slik at vi mister 200 millioner kroner i inntekter, avslutter fylkesråd Svein Eggesvik.