Nytt E6-forslag forbi Støren

Nye Veier har jobbet frem en ny mulig trasé for E6 forbi Støren. Denne løsningen har flere positive sider, og gir også utviklingsmuligheter for Midtre Gauldal kommune.

Nye Veier skal bygge ny motorvei fra Korporalsbrua til Kvål. Dette er en del av den store oppgraderingen av E6 gjennom Trøndelag fra Ulsberg i sør til Åsen i nord. I juli ble detaljregulering for E6 Prestteigen – Gyllan lagt ut på offentlig ettersyn og høring. Det kom inn mange høringsuttalelser, spesielt om miljøforhold ved Støren, Gaula og Sokna og krav om rømningsveier for Størentunnelen. Nye Veier har derfor brukt tid på å finne andre realistiske alternativer for E6-traséen forbi Støren. 

– Vi har nå kommet frem til en mulig trasé. Det er å legge veien i en to-løps tunnel gjennom Mannfjellet, vest for Støren. På den måten unngår vi de fleste av de utfordringene som er blitt pekt på i høringsrunden, sier Lars Bjørgård, prosjektsjef i Nye Veier.

Denne traséen har flere positive sider. For det første vil det bli bedre med tanke på luft og støy i størenområdet. Det blir til og med bedre enn hva det er i dag. Dette alternativet vil også gi et mindre beslag av dyrkamark og mindre inngrep i Gaula og Sokna. Det vil også gi Midtre Gauldal en bedre mulighet til å kunne utvikle sentrum ved Prestteigen på en god måte. Denne løsningen gjør E6 2,3 km kortere, noe som gir strekningen større samfunnsnytte. Løsningen legger til grunn to halvkryss, henholdsvis sør og nord for Støren slik at lokaltrafikk til Støren sentrum og Fv30 mot Røros benytter dagens vegtrasé langs Gaula. Kostnadene for alternativ trasé er noe høyere enn for planen som har vært ute på høring. Tar man i betraktning mulige kostnader for krav som er stilt i høringsrunden, blir kostnadene mellom alternativene mer likeverdige.

Denne illustrasjonen viser nytt forslag for E6 forbi Støren sammenlignet med tidligere forslag. Med det nye forslaget blir strekningen kortet ned med ca. 2,3 km.

Jobber med begge alternativene
Forslaget ble presentert i kommunestyret til Midtre Gauldal i dag. Melhus kommune og sektormyndighetene kjenner også til forslaget. Det vil nå startes en prosess for å vurdere alternativene nærmere. 

– Kommunene trenger noe tid for å kunne behandle dette internt. Så vil vi sammen bestemme om dette er noe vi skal gå videre med, sier Bjørgård.

Så langt har Nye Veier kun gjort en mulighetsstudie for traséen gjennom Mannfjellet. Nå skal det gjøres grunnundersøkelser og annet arbeid for å dokumentere at løsningen er byggbar. 

– Vi kommer til å jobbe med begge alternativene fremover. Vi har tid til å gjøre denne jobben for å se på konsekvensene ved de to traséene. Målet er å finne ut hvilket av disse alternativene som gir best samfunns- og trafikknytte. Det gjør vi i samarbeid med kommunene, sier Bjørgård.

Del av stor E6-utbygging i Trøndelag
Sammen med prosjektet E6 Gyllan – Kvål, er E6 Korporalsbrua – Gyllan det siste prosjektet i Nye Veiers gjeldende portefølje i Trøndelag. Hele denne strekningen er til sammen 31 km, og er planlagt for fire felt med midtdeler og 110 km/t. Med ny vei øker trafikksikkerheten og trafikkflyten bedres. Planlagt byggestart er 2022, med Gyllan-Kvål først. Når hele strekningen er ferdig utbygd vil Trøndelag ha 106 km med ny og bedre vei, fra Ulsberg til Åsen. Fartsgrensen blir 110 km/t, og reisetiden på denne strekningen vil bli redusert med 40 minutter.